Ананиев: Няма да предложа удължаване на извънредната обстановка

Ананиев: Няма да предложа удължаване на извънредната обстановка

Минис­търът на здравеопаз­ването Кирил Ананиев съобщи, че няма да пред­лага удъл­жаване на извън­ред­ната епидемична обс­тановка, която е в сила още 10 дни, съобщи Клуб Зет.

Въп­реки увеличението на заразените бъл­гари не означавало, че не трябва да спаз­ваме основни противоепидемични правила като социална дис­тан­ция и дезин­фек­ция, каза Ананиев пред „Дарик радио”. Има тренд на нарас­т­ване, но е кон­т­ролируемо и раз­п­рос­т­ранението е клъс­терно. Ще свалим броя на вирусоносителите на по-ниско рав­нище, обеща Ананиев. Според него тес­товете показ­вали, че 5% от изс­лед­ваните са заразени и това свидетел­с­тва за ефек­тив­ността на мер­ките. Ананиев каза, че Бъл­гария има едно от най-ниските рав­нища на заболеваемост в света.

Ананиев каза още, че клъс­тер­ното тес­т­ване дава по-добри резул­тати от масовото, което пък няма как да охване 100 процента от населението. Ограничаваме огнището на заразата и намаляваме раз­п­рос­т­ранението на вируса в останалата част на страната, пох­вали се минис­търът.

По думите му строгите мерки не могат да бъдат вър­нати, защото никой не може да каже какво е рав­нището на заразяване. Ананиев посочи, че в момента здрав­ните минис­три на ЕС обсъж­дат критерии за допус­кане на граж­дани на трети страни в съюза. Решение се очаква да вземат на след 1 юли.