Александър Симов: Корнелия Нинова е масово припознавана като следващия лидер от членовете на БСП

Александър Симов: Корнелия Нинова е масово припознавана като следващия лидер от членовете на БСП

Отношението към ГЕРБ е разделителната линия в партията, смята социалистът

“Отношението към ГЕРБ е раз­делител­ната линия в БСП — в какви коалиции трябва да учас­тва БСП и  какво трябва да се заб­рани. Кор­нелия Нинова неед­нок­ратно е заявявала, че никога няма да се коалира с ГЕРБ. Кирил Доб­рев трябва да заяви ясно отношение по този въп­рос.  Това е една от темите, по която в кам­панията за пред­седател на пар­тията всеки трябва ясно да заяви позиции“. Това заяви Алек­сан­дър Симов, говорител на ПГ на “БСП за Бъл­гария“, пред БНТ.

“Двамата основни претен­денти за лидер­с­кия пост в БСП са Кор­нелия Нинова и Кирил Доб­рев. Вчера вече видях ясна заявка от страна на Кирил Доб­рев, че той ще учас­тва в със­тезанието — нещо, което дос­коро го нямаше като твър­дение от негова страна. Това е важно да се случи като процес, защото дос­коро част от хората в БСП работеха срещу това да има пряк избор — една от най-важните демок­ратични реформи, пред­п­риети в пар­тията. Вече имаме със­тезание. Призовавам всички членове на БСП на 12 сеп­тем­ври да излязат и да заявят с гласа си в каква посока искат да се движи БСП“, каза още той. Симов категорично отх­върли  твър­дението на Доб­рев, че Кор­нелия Нинова не поз­нава БСП: “Моите впечат­ления са, че Кор­нелия Нинова поз­нава много добре организацион­ния живот и е наясно с проб­лемите, които имат пар­тий­ните организации. Ненап­разно тя е масово припоз­навана като след­ващия лидер от членовете на БСП“.

По думите на Симов БСП трябва да продължи да пред­лага своите леви решения за Бъл­гария. “Историята е изк­лючително иронична — оказа се, че всичко онова, което ние сме говорили от 2017 г. насам, включително заложили в предиз­бор­ната си плат­форма, днес се осъщес­т­вява. Проб­лемът е, че се осъщес­т­вява от ГЕРБ, а те са в със­тояние да унищожат всяка една добра идея. Но се вижда, че идеите, които БСП е раз­вивала — за повече бъл­гар­с­ката стока в магазините, за по-голямо дър­жавно учас­тие — днес започ­ват актуално да влизат като теми. Ако БСП имаше тогава въз­мож­ността да реализира тези идеи, Бъл­гария щеше да бъде много по-подготвена за кризата“, смята социалис­тът.

Алек­сан­дър Симов отбеляза, че в Бъл­гария напос­ледък са се нат­рупали много скан­дали, които в друга дър­жава вече биха свалили правител­с­т­вото. “Много по-голям скан­дал от “спин­кащия“ премиер е решението на ВАС, с което фер­мер­ката от Болярово спечели делото си срещу дър­жавата. Това ни показва едно — две години дър­жавата е лъгала бъл­гар­с­ките граж­дани, без ясни доказател­с­тва  унищожи много стопан­с­тва на бъл­гар­ски граж­дани и днес не носи никаква отговор­ност за това. В друга дър­жава само заради този скан­дал– правител­с­т­вото щеше да падне. Когато преди две години от БСП пос­тоянно говорихме, че трябва да се помисли за хората и че не е необ­ходимо да се изт­реб­ват поголовно живот­ните, ни обвиниха, че правим опит за дър­жавен прев­рат“, припомни той.

Симов комен­тира, че БСП не се притес­нява от новите политически проекти, които се съз­дават. Според него Васил Бож­ков не е сериозен в намерението си за съз­даване на политическа пар­тия. “Бож­ков имаше свой соб­с­т­вен политически проект досега и той се каз­ваше ГЕРБ. Много трудно мога да си го пред­с­тавя сега като ръководител на проект срещу ГЕРБ“, каза още говорителят на пар­ламен­тар­ната група на БСП.