Декларация на БСП: Г-н Борисов, избихте хиляди здрави животни. Сега е време за справедливост

Декларация на БСП: Г-н Борисов, избихте хиляди здрави животни. Сега е време за справедливост

Уважаеми бъл­гар­ски граж­дани, пом­ните ли лятото на 2018 г. На 11 юли Бъл­гар­ска аген­ция за безопас­ност на храните  обяви пър­вично въз­ник­нали огнища на болестта   чума по дреб­ните преживни животни в селата Край­ново, Стран­джа, Шар­ково, община Болярово. Пос­лед­ваха редица решения и дейс­т­вия на инс­титуциите  за умър­т­вяване на живот­ните. Стопаните от региона не вяр­ваха, че има зараза и се въз­п­ротивиха. В Шар­ково се стекоха хора от цялата страна и образуваха жива верига около дома на баба Дора. Обър­наха се тогава към нас за помощ  и ние зас­танахме до тях. Водихме битка на два фронта – там, на място с колегите депутати и тук, в Народ­ното съб­рание. В опита си да спрем необос­нованото решение за избиване на живот­ните внесохме редица питания, организирахме дебати. Часове наред лично учас­т­вах в раз­говорите в кабинета на пред­седателя на пар­ламента, където убеж­давахме с аргументи щаба, минис­т­рите, премиера–  да спре. Но вие, уважаеми управ­ляващи, продъл­жихте. Умър­т­вихте хиляди животни, без причина – твър­дяхме тогава, а днес имаме доказател­с­тва за това. Пос­лед­ваха протести в София пред Минис­тер­с­кия съвет. Ето вашата позиция в заг­лавията отп­реди 2 години: „Кор­нелия Нинова е виновна за чумата по живот­ните. Целта й е да свали ГЕРБ с прев­рат”, „Нинова организира и дава инс­т­рук­ции на протес­тиращите за пъл­зящ прев­рат”, „Подаваме сиг­нал до прокуратурата за провокация от страна на лидера на БСП Кор­нелия Нинова към национал­ната сигур­ност.”

Намери се една смела жена –Ани от Болярово, която и с наша помощ се опълчи на това без­законие,  не допусна ветеринарите във фер­мата си, която и с наша помощ се опълчи на това без­законие. Не допусна ветеринарите във фер­мата си. Наказахте я с глоба. Заличихте стопан­с­т­вото й в регис­т­рите си, смятайки, че така ще заличите проб­лема на стотици хора в Ямбол­ско. Но не я пречупихте. Тя заведе дело и  след 2 години истината излезе. Ето я. Решение номер 7606 на Вър­хов­ния админис­т­ративен съд, окон­чателно, без право на обжал­ване, в което пише след­ното, уважаеми бъл­гари: „Не са изложени обек­тивни факти, установяващи без­с­порно наличие на болестта по живот­ните и съоб­раженията за вземането на крайни мерки за преодоляването й. В раз­г­леж­дания казус лип­с­ват убедителни доказател­с­тва за раз­витие на болестта чума по дреб­ните преживни животни във времето и в кон­к­рет­ния регион и степен на ней­ното раз­п­рос­т­ранение. Лип­с­ват доказател­с­тва за това“. По-нататък: “за обявените 11 умрели животни няма доказател­с­тво да са били заразени с чума. Нещо повече– доказател­с­т­вата по делото, показанията на свидетелите, които дори да не са присъс­т­вали на кон­к­рет­ните дати на провер­ките, установяват доб­рото здравос­ловно със­тояние на стадото през раз­лич­ните периоди в рам­ките на периода юли – сеп­тем­ври 2018 г.“. А от пред­с­тавената справка на БАБХ за наличието на животни към датата на внасяне на админис­т­ратив­ния акт се установява, че 203 броя овце са живи, включително и двете овце с посочените по-горе ушни марки, с установени уж положителни резул­тати за наличие на антиген  и на геном на вируса на чума. Анализът на доказател­с­т­вата по делото опровер­гава извода за съз­дадена непос­ред­с­т­вена опас­ност за здравето на хора и животни в региона.

Сега е време за отговори, макар и след 2 години. Тук виж­дам част от говорителите и съз­дателите на заг­лавията, които ви прочетох. Не сте вие виновни за тези заг­лавия, вие просто изпъл­нявате чужда воля. Тук друг трябва да отговаря. Но днес Вас ви каня тук, за да отговаряте — защо излъгахте за чумата по живот­ните в Стран­джа? Защо ги избихте? Защо заличихте труда на десетки семейс­тва? Защо обез­людихте района? Защо излъгахте Европа и колко пари се получиха от Европа срещу лъжа – и сега ли ще кажете: „тихо, мъл­чете си, за да не ни накажат за измама“. Това ли е пар­тията за европейско раз­витие на Бъл­гария? Един трябва да отговаря, защото от онова време минис­т­рите се смениха. Един е отговорен за тази политика на геноцид в онзи регион – и това е г-н Борисов. Въп­росът е защо? 

Това няма да остане без­наказано. Време е справед­ливост. Благодаря на всички наши депутати за усилията, че бяхме там, с грижа за хората. Първо, ще извикаме г-н Борисов на изс­луш­ване тук, за да обясни какво нап­рави и защо го нап­рави. Ще взема всички стеног­рами от дъл­гочасовите раз­говори в  кабинета на пред­седателя на НС и ще ги обявя, за да се види кой какво говори там. Нека да се види как категорично заявявам, че няма чума по дреб­ните преживни животни в Ямбол и как ми се отговаря, че организирам прев­рат. Всичко това ще стане пуб­лично. Ще помогна на всички, който се чув­с­тва засег­нат, да заведе граж­дан­ски иск, за причинените му вреди от вас. Ще помог­нем на всеки, който иска да заведе наказателни дела за прес­тъп­ленията на властта. Това, уважаеми управ­ляващи, няма да е прев­рат, а грижа за хората. И това няма да е зап­лаха за национал­ната сигур­ност, а справед­ливост за Бъл­гария.

Обръщам се към всички бъл­гари: Знам, че понякога ви е страх, знаем, че ви плашат, мач­кат, рекетират. Но вижте тази крехка жена– Ани от Болярово. Когато си прав и смел, истината побеж­дава. Повече от всякога е време да бъдем смели, да се обединяваме, да си помагаме за общи дейс­т­вия срещу неком­петен­т­ното, корум­пирано, вредно, а вече и опасно за Бъл­гария управ­ление на Бойко Борисов.