Проф. Кантарджиев: Хората са заразени от неспазване на елементарни правила

Проф. Кантарджиев: Хората са заразени от неспазване на елементарни правила

Експертът призна, че е надценил самосъзнанието на българите

Тен­ден­циите са смущаващи, в пос­лед­ните осем дни имаме завишаване на положител­ните случаи и това ме притес­нява. Взривовете в огнища станаха много в страната. Хората са заразени от нес­паз­ване на елемен­тарни правила – да не се събират по много и на зат­ворени места. Това ще донесе много негативни пос­ледици, комен­тира пред БНР проф. Тодор Кан­тар­джиев, дирек­тор на Национал­ния цен­тър по заразни и паразитни болести и член на Национал­ния оперативен щаб.

Според него не е логично пос­тавяне на КПП на входовете и изходите на градовете или зат­варяне на хората вкъщи. Все още мисля, че има съз­нание у хората да пазят себе си и семейс­т­вата си. За съжаление у нас, за раз­лика от други дър­жави, се появиха противоречиви и взаимоиз­к­люч­ващи се пос­лания. През март и април бяха взети нав­ременни мерки, това доведе до слабо раз­п­рос­т­ранение. Но медий­ното прос­т­ран­с­тво беше залято от приказки, имаше противоречиви и взаимоиз­к­люч­ващи се изказ­вания, включително и от лекари, припомни Кан­тар­джиев. Професорът чув­с­тва, че е над­ценил самосъз­нанието на бъл­гар­с­ките граж­дани, комен­тира Топновини.бг. На зак­рити общес­т­вени места той препоръчва маски, изпол­з­ване на дезин­фек­танти, избяг­ване на събирания на големи групи на зак­рито. Лъчът ми надежда беше хората да знаят какви мерки да пред­п­риемат и как да ги прилагат. Ако беше така, щяхме да лик­видираме вируса и усилията ни щяха да бъдат да не допус­каме внос на вируса. Надеж­дите на СЗО са, че сме близо да вак­сина. Съм­ненията ми за нея са до каква степен тя ще пред­пазва от инфек­ция и колко дълго ще пред­пазва, дали тя няма да доведе само до по-леко протичане на заболяването. Вак­сината срещу този вирус трябва да предиз­виква реак­ция на клетъч­ния имунитет, допълни проф. Тодор Кан­тар­джиев. По думите му вирусът, за да се раз­п­рос­т­ранява успешно, трябва да се селек­тират такива мутации, които да го нап­равят лесно заразяващ и да го нап­равят да не протича бурна, за да може да преживява дълго време в организма на човека. Тази вирусна инфек­ция е интересна с раз­витието на заболяването. В човеш­кия организъм се образуват две огнища — в гор­ните отдели на дихател­ната сис­тема и в белия дроб. Тези две линии се раз­виват отделно, обясни дирек­торът на Национал­ния цен­тър по заразни и паразитни болести. Най-вирулентната и смър­тонос­ната част е в белия дроб, но вирусите там се раз­п­рос­т­раняват трудно сред други хора. Хората се заразяват от вирусите в назофарин­кса, но те са по-малко вирулен­тни и там няма да устоят съз­дадени мутации, които носят по-голяма смър­тонос­ност. Това е обяс­нението за намаляване на силата на вируса, не е така високо патогенен като пър­вите месеци. Този факт е доказан медицин­ски, категоричен е проф. Кан­тар­джиев.

Нов пик на COVID-19: 117 са заразени за денонощието, шес­тима са починали

117 нови случая на заразени с COVID-19 са установени у нас през изминалото денонощие при нап­равени 1 360 теста. С тях общият брой на заболелите става 3 872, сочи справка в Един­ния инфор­мационен пор­тал, според който до 00.00 часа в неделя са регис­т­рирани с 36 пот­вър­дени случая повече спрямо ден по-рано. Национал­ната инфор­мационна сис­тема показва, че у нас общият брой на лицата-медицински пер­сонал, при които е пот­вър­ден COVID-19, е 343. През изминалите 24 часа са установени два нови случая на медицин­ски сес­три, предуп­реж­дава Епицентър.бг. Шес­тима души са починали, като с тях общият брой на жер­т­вите на заразата у нас дос­тига 199. В бол­ница остават 322 души, от които 13 са в интен­зивно отделение. 19 са излекуваните от коронавирус през пос­лед­ното денонощие.