Екоминистерството започна масирани проверки в ТЕЦ-ове и депа за отпадъци

Екоминистерството започна масирани проверки в ТЕЦ-ове и депа за отпадъци

Минис­тер­с­т­вото на окол­ната среда и водите започна масирани проверки в няколко ТЕЦ-ове, цимен­тови заводи и депа за отпадъци, за да се провери дали в тях се горят бок­луци, предаде „Нова телевизия”. Проверяващите са набелязали заводи за акумулатори, за които има инфор­мация, че съх­раняват отпадъци внесени от чуж­бина с цел изгаряне. В сряда Емил Димит­ров ще пред­ложи у нас да бъде съз­дадена специална дирек­ция, която да издава раз­решител­ните, да следи вноса на отпадъците от чуж­бина и да кон­т­ролира дей­ността на депата. Едната площадка няма ток и вода. Може ли такава да отговаря на изис­к­ванията за рецик­лиране? Според мен не може и тя ще трябва да бъде зак­рита. Правим проверки в страната на места, където се съх­раняват бок­луци от чуж­бина, каза Димит­ров. Проверки се извър­ш­ват в Плов­див, Плевен, Мон­тана и още места в страната. Имам клипове от сметища, които приличат на Великата китайска стена. Казал съм да не се издават нови нотификации на хора, които имат съв­сем малки мощ­ности за преработ­ване и са се зад­ръс­тили с материал за една година нап­ред, добави Димит­ров.