Книга разказва за историята на Съюза на ветераните от войните на България

Книга разказва за историята на Съюза на ветераните от войните на България

Изданието е пос­ветено на 75 години от учас­тието на Бъл­гар­с­ката армия в зак­лючител­ния етап на Втората световна война и 30 години от въз­с­тановяването на Съюза на ветераните от вой­ните на Бъл­гария

Биб­лиотека „Воини ветерани“ продъл­жава да ни радва с поред­ното си издание. Издател­с­тво „Пропелер“ пусна новата книга от тази военно-родолюбива поредица. „През годините на историята ни“ е пос­ветена на 75 години от учас­тието на Бъл­гар­с­ката армия в зак­лючител­ния етап на Втората световна война и 30 години от въз­с­тановяването на Съюза на ветераните от вой­ните на Бъл­гария (СВВБ). Автори на материалите са пред­седатели и други деятели на организацията.

Тек­с­товете са изписани под 40 заг­лавия. В началото е хим­нът на СВВБ „Един завет“, а на пос­лед­ната корица са припом­нени думите на слав­ния коман­дир на Първа бъл­гар­ска армия генерал Владимир Стой­чев при пос­рещането в София “Ние победихме, народе мой! Връщам ти синовете, не само живите, а и ония, които дадоха живота си за честта на твоето име, за твоето щас­тие, за твоята свобода! Връщам ти побед­ните ти знамена, връщам ти тях­ната без­с­мър­тна слава, тех­ния без­с­мър­тен дух“.

Пред­седателите на облас­т­ните организации на СВВБ споделят опит за работата с ветер­ните, потом­ците, другите военно-патриотични организации, училищата и мес­т­ните органи. Има място и за предис­торията, т.е. за военно-патриотичните организации между двете световни войни. Отпечатани са и пуб­ликации за проявите на СВВБ, като отк­риването на памет­ника на генерал Владимир Стой­чев в София, походите по бой­ните път на Първа бъл­гар­ска армия, военно-историческите въз­с­тановки, ежегод­ните чес­т­вания на 21 сеп­тем­ври – Меж­дународ­ния ден на мира, актив­ната меж­дународна дей­ност, включително член­с­т­вото в Светов­ната федерация на ветераните от вой­ните, и др. 90 илюс­т­рации припом­нят раз­лични моменти от историята на СВВБ през пос­лед­ните три дес­тилетия.

СВВБ е национална, независима, непар­тийна, самоуп­рав­ляваща се организация със социална и пат­риотична насоченост и свой устав. Член­с­т­вото в Съюза е без оглед на политическа и етническа принад­леж­ност, пол и вероиз­пов­дание. В него членуват ветерани от вой­ните, потомци, съп­руги (съп­рузи), деца и внуци на ветераните и съмиш­лениците – желаещи да сът­руд­ничат на Съюза за изпъл­нение на целите и задачите му“, посочва в пред­говора пред­седателят на СВВБ доц. д-р Иван Сечанов.

Спир­дон Спир­донов