Общо 48 работници от цеха в Доспат с COVID-19

Общо 48 работници от цеха в Доспат с COVID-19

Общин­с­кият кризисен щаб в Дос­пат се събра на спешно заседание, след като бяха регис­т­рирани 48 положителни проби на работ­ници от цеха за дет­ски играчки, съобщи БНР .

От РЗИ Смолян пред­полагат, че заразата е тръг­нала от Сър­ница, след което са заразени и работещи в пред­п­риятието. Ще бъдат пред­п­риети строги мерки за ограничение на заразата, заяви пред­седателят на щаба Красимир Горов. Имайки пред­вид резул­татите от тес­товете, проведени вчера в дружес­т­вото “Наталия ММ“ — досега 48 положителни проби, се налага спешно заседание на общин­с­кият кризисен щаб и спешни мерки за ограничаване раз­п­рос­т­ранението на коронавируса, заяви той. Надявам се, че ще се вземат твърди мерки. Най-вероятно ще се отиде към зат­варяне на пред­п­риятия, на заведения за хранене и така нататък, но нека да не избър­з­ваме, отбеляза Горов. Не се препоръч­ват пътувания от и към Дос­пат, обяви облас­т­ният управител на Смолян Недялко Славов по време на заседанието на Кризис­ния щаб. Очаква се дирек­торите на здрав­ните инс­пек­ции на трите съседни области Смолян, Благоев­г­рад и Пазар­джик да се срещ­нат с глав­ния дър­жавен инс­пек­тор д-р Ангел Кун­чев, за да се вземат общи противоепидемични мерки.