До края на юни БСП внася Закон за устойчиво развитие на Северозападна България

До края на юни БСП внася Закон за устойчиво развитие на Северозападна България

До края на този месец БСП внася за раз­г­леж­дане в Народ­ното съб­рание законоп­роект за Дър­жав­ния фонд за устой­чиво раз­витие на Северозападна Бъл­гария. Това съоб­щиха на прес­кон­ферен­ция в регионал­ния прес­к­луб на БТА във Видин народ­ните пред­с­тавители от БСП Филип Попов и Цветан Топ­чиев. Законоп­роек­тът дава финан­совия инс­т­румен­тариум за раз­витие на Северозападна Бъл­гария, в която са включени облас­тите Видин, Мон­тана, Враца, Плевен и Ловеч, посочиха те.

Пред­вижда се съз­даване на Дър­жавен фонд за устой­чиво раз­витие на Северозапада, който да се ръководи от Управителен съвет с осем членове, а пред­седател да бъде минис­търът на финан­сите. Дър­жавата ще осигурява ежегодно от цен­т­рал­ния бюджет 100 милиона лева във фонда, които ще бъдат инвес­тирани в раз­лични дей­ности на територията на петте области. Като такива Попов посочи изг­раж­дането на индус­т­риални пар­кове с над 40 процента общин­ско учас­тие, регис­т­рирането на турис­тически бран­дове, финан­сирането на регионални турис­тически продукти и др.

Чрез този фонд и законоп­роект БСП пред­лага реално финан­сиране на Северозапада, което да бъде заложено ежегодно в бюджета, каза Цветан Топ­чиев. От БСП ще раз­читат на под­к­репа за законоп­роекта от народ­ните пред­с­тавители на всички пар­ламен­тарни групи или поне на тези от петте области в Северозападна Бъл­гария.