Социолог: Курсът на Корнелия Нинова е модернизация и демократизация на БСП по европейски образец

Учас­тието на членовете на БСП във вът­реш­нопар­тий­ния процес е революционна промяна и ще се пос­рещне добре. Това каза в интервю за Аген­ция „Фокус“ социологът д-р Пет­рана Стой­кова, преподавател в ЮЗУ „Неофит Рил­ски“ за социологията днес и за прекия избор на пред­седател в БСП и европейс­ките прак­тики в тази посока.

Според нея кур­сът на пред­седателя на БСП Кор­нелия Нинова е модер­низация и демок­ратизация по европейски образец.

Тя отваря пар­тията и прави членовете дейс­т­вени учас­т­ници във вът­реш­нопар­тий­ния процес. Това е революционна промяна и очевидно ще се пос­рещне добре от член­с­ката маса. Всеки иска гласът му да бъде чут и да го уважават“, каза още д-р Стой­кова.

Според д-р Пет­рана европейс­ката прак­тика от години включва даването на право на пар­тий­ните членове да избират своя лидер.

Най-емблематичните примери са от най-старата демок­рация — Великоб­ритания, където кон­сер­ватори и лей­бъристи избират пряко своя пред­седател. Това прави от пред­седателя лидер, защото му дава друга легитим­ност. Така се избират и лидерите на социалис­тите в Испания. Има такава прак­тика в Пор­тугалия, Фран­ция, Холан­дия, Хър­ватия и други места. При гер­ман­с­ките социал­демок­рати има смесена сис­тема, която в момента се въвежда за учас­тие на всички членове, за да се даде рес­тарт на пар­тията след теж­ката криза, в която я вкараха дъл­гите години на голяма коалиция“, комен­тира още Стой­кова.

Социологът обобщи, че с прекия избор на лидер на пар­тията ръковод­с­т­вото ѝ ще получи легитимация.

В случая, когато малка част от членовете избират ръковод­ните органи и тех­ният избор не съот­вет­с­тва на преоб­ладаващото мнение на елек­тората, това може да доведе до вът­реш­нопар­тийно нап­режение и кон­ф­ликти“, изтъкна още социологът.