Борисов и Вучич инспектираха строителството на „Балкански поток” и магистрала „Европа”

Борисов и Вучич инспектираха строителството на „Балкански поток” и магистрала „Европа”

Поколения наред ще се пол­з­ват от това, което строим, комен­тира бъл­гар­с­кият премиер

Премиерът Бойко Бор­сов и президен­тът на Сър­бия Алек­сан­дър Вучич инс­пек­тираха с хеликоп­тер строител­с­т­вото на „Бал­кан­ски поток“, съобщи „Нова телевизия”. Поколения наред ще се пол­з­ват от това, което строим, заяви на съв­мес­тен брифинг премиерът Борисов. Сим­волично сваляме каран­тината. Надявам се тази сим­волика да помогне да заб­равим COVID-19. Трябва мак­симално бързо да се вър­нем към нор­мал­ния живот, комен­тира още Борисов. Работата на „Бал­кан­ски поток” и на магис­т­рала „Европа”не е спирала, кол­кото и да е било трудно. Работи се много и по връз­ката Алек­сан­д­руполис –Димит­ров­г­рад, обясни министър-председателят. Той допълни, че е показал раз­ширението на Чирен и новата ком­п­ресорна стан­ция на сръб­с­ката граница.

Този пръс­тен Алек­сан­д­руполис – Тур­ция – Бал­кан­ски поток дава въз­мож­ност за пълна дивер­сификация на целия регион – ще може се вкарва и руски, и американ­ски, и катар­ски, саудит­ски, азер­ски газ, така че вед­нага можем да напъл­ним тръбите, каза още той. Борисов посочи, че с реализирането на „Бал­кан­ски поток” ще можем да прекараме на Сър­бия какъвто газ си пожелаят, „проз­рачно, пред очите на Евросъюза”. Инвес­тицията е изцяло бъл­гар­ска. Работим чес­тно, уточни Борисов. Министър-председателят Бойко Борисов и президен­тът на Сър­бия Алек­сан­дър Вучич инс­пек­тираха с хеликоп­тер нап­редъка по изг­раж­дането на магис­т­рала “Европа“ в района на 17-километровата отсечка между Драгоман и Слив­ница, съоб­щиха от правител­с­т­вената инфор­мационна служба. В тази част от бъдещата автомагис­т­рала строител­ните работи започ­наха през май миналата година и на обекта се работи с пълна мобилизация, комен­тира Днес.бг. Завър­ш­ването на отсеч­ката по договор е 2021 г., но при ускорените тем­пове, с които се работи и в случай че не въз­ник­нат допъл­нителни и неп­ред­видени зат­руд­нения, е въз­можно строител­с­т­вото да прик­лючи по-рано от пред­виденото — в края на нас­тоящата година.