Патриарх Неофит: Децата са най-скъпото и най-свидното на всеки човек, на всяко семейство и на всеки народ

Патриарх Неофит: Децата са най-скъпото и най-свидното на всеки човек, на всяко семейство и на всеки народ

В пър­вия ден на юни, когато отбеляз­ваме Меж­дународ­ния ден на детето, отечески ви привет­с­т­ваме с праз­ника, като се обръщаме към всички вас със сър­дечен архипас­тир­ски благос­лов и иск­рени благопожелания за чиста радост и изобилна божес­т­вена свет­лина, която да огрява душите и сър­цата ви, да ражда усмивки, благост и взаимна любов между вас, във вашите семейс­тва, и неиз­менно да озарява житейс­кия ви път. Това се казва в обръщението на бъл­гар­с­кия пат­риарх Неофит за Меж­дународ­ния ден на детето, съоб­щиха от Бъл­гар­с­ката пат­риар­шия, пише БТА.

Децата са най-скъпото и най-свидното на всеки човек, на всяко семейс­тво и на всеки народ. Те са благос­ловение както за своите родители, така и за цялото ни общес­тво — тези, които отг­леж­даме и за които се грижим с най-усърдна грижа, които ни носят иск­рена радост, както и тези, към които гледаме с надежда за утреш­ния ден, заявява Негово светей­шес­тво. Нека пазим децата на Бъл­гария чисти и непок­варени, нека се грижим за тях не само материално, но и духовно, да ги въз­питаваме още от люл­ката в Божията истина и в Божия път, в доб­рите вековни традиции на правос­лав­ния ни народ, който е оцелял през вековете, съх­ранявайки и до днес своята дър­жав­ност и народ­нос­тно самосъз­нание, своята духовна и кул­турна иден­тич­ност и вът­решно един­с­тво само благодарение на спасител­ната си правос­лавна хрис­тиян­ска вяра. И под­чер­тава, че “за нас, като хрис­тияни и чеда на светата Цър­ква Хрис­това, те са и онзи неиз­менен образ на чис­тотата и невин­ността, към който нашият Гос­под ни призовава да се стремим всеки ден, като се уподобяваме на тях в мис­лите и дейс­т­вията си: “… истина ви каз­вам, ако се не обър­нете и не станете като деца, няма да влезете в цар­с­т­вото небесно“. Тези думи на Спасителя, изречени преди две хилядолетия, запаз­ват своята вяр­ност и своята валид­ност и за нас днес, защото в тях се съдържа вечна и неиз­менна истина, заявява пат­риарх Неофит. Бог да пази децата на Бъл­гария! Чес­тит и благос­ловен праз­ник!, отп­равя благос­лов бъл­гар­с­кият пат­риарх в своето обръщение за Меж­дународ­ния ден на детето.