Гешев с кауза. Вярва в нея!

Гешев с кауза. Вярва в нея!

Никой не може да казва на прокуратурата какво да прави. За нас по-важно е да има наказателна отговор­ност за хората, които отк­рад­наха залъка от устата на бъл­гар­с­ките граж­дани, обяви глав­ният дър­жавен обвинител

Глав­ният прокурор Иван Гешев обяви вчера пред Нова телевизия, че има резул­тати от спецак­цията срещу битовата прес­тъп­ност в Чир­пан, на която той присъс­тва лично.  

На въп­рос дали Васил Бож­ков е на свобода, той отговори: „Нямам официално инфор­мация дали Бож­ков е задър­жан в ОАЕ. За нас изненад­ващо е, че е задър­жан. Няма прак­тика да се задър­жат милиар­дери“  

Това не влияе по никакъв начин на екс­т­радицията. Ще искаме да бъде вър­нат в Бъл­гария, за да бъде изп­равен пред съд като всички останали – Баневи, Араба­джиеви и т.н.“, каза още Иван Гешев.  

Има нови обвинения, включително по линия на културно-историческите цен­ности“, каза още той.  

Относно критиките, отп­равени от президента към прокуратурата, Гешев посочи: “Президен­тът Радев дава акъл, премиерът Борисов дава акъл кого да мач­каме, Нинова, Каракачанов говори за политическо убийс­тво, биз­нес­мен­чета и социално слаби кон­сул­танти като Домус­чиев, Ковачки също дават акъл“.

И продължи: “Вместо да си правят вятър с устата, да си свър­шат работата, за която са изб­рани“.

Така глав­ният прокурор реагира на призива на дър­жав­ния глава да се раз­с­ледва и Минис­тер­с­кия съвет, където се раз­п­ределя бюджета; на премиера със заръката му “да се раз­маже всичко живо“, което “цапа въз­дух, земя, вода“.

Гешев отбеляза и изказ­ването на пред­седателя на Кон­федерацията на работодателите и индус­т­риал­ците Кирил Домус­чиев, който в телевизионно интервю препоръча на прокуратурата да се раз­рови и в енер­гетиката, а не само хазарта, както и биз­нес­мена с интереси в енер­гий­ния биз­нес Христо Ковачки, който твърди, че в проверяваните дружес­тва, горили нерег­ламен­тирано отпадъци, той е само кон­сул­тант.

“Искам категорично да заявя, че прокуратурата няма да учас­тва в дребни политически игрички и биз­нес игрички, ще гоним до дупка бан­дитите. Ние сме независима инс­титуция, знаем какво трябва да свър­шим. Знаем, че срещу нас се обединяват биз­нес­мени, политици и обик­новени крадци, но знаем и какво очак­ват от нас граж­даните – ред, закон­ност и справед­ливост. Никой не може да каже на прокуратурата какво да прави“, категоричен беше Гешев.  

По отношение на раз­с­лед­ването на приватизацията той обясни: „За нас по-важно е да има наказателна отговор­ност за хората, които отк­рад­наха залъка от устата на бъл­гар­с­ките граж­дани“.  

Тези крадци да бъдат изп­равени пред съда и да ходят в зат­вора“, заяви той и визира вчераш­ното интервю на Стив Ханке, който определи приватизацията ни като порочна. Гешев я нарече бан­дит­ска.

Глав­ният прокурор отново призова политиците да променят Кон­с­титуцията, за да отпадне дав­ността, която в момента пречи да бъдат раз­с­лед­вани сдел­ките по приватизацията. 

Бор­бата с битовата прес­тъп­ност е един от приоритетите на глав­ния прокурор.