Прокуратурата влезе в Комисията по хазарта

Прокуратурата влезе в Комисията по хазарта

Прокуратурата извър­шва обиски в Дър­жав­ната комисия по хазарта (ДКХ), съоб­щава „Нова телевизия” , но все още не е ясно какъв е поводът за операцията. Регулаторът е под шап­ката на Минис­тер­с­т­вото на финан­сите. Припом­няме, че на 20 декем­ври миналата година Специализираната прокуратура обяви, че започва проверки на едни от най-големите ком­пании за залози у нас. Беше образувано досъдебно произ­вод­с­тво за прес­тъп­ление, извър­шено през декем­ври 2017 г. в София, посочиха още от дър­жав­ното обвинение. Става въп­рос за сиг­нал за изнуд­ване чрез принуда, прид­ружено със зап­лаха за убийс­тво или тежка телесна пов­реда. Миналата сед­мица финан­совият минис­тър заяви, че ДКХ е допус­кала много грешки в работата си и затова той пред­вижда тя да бъде прес­т­рук­турирана. Пред­седател на Комисията от края на април 2019 г. е Алек­сан­дър Геор­гиев, който очевидно има под­к­репата на финан­совия минис­тър Владис­лав Горанов, поне ако се съди от изказ­ването му миналата сед­мица, че той може да остане начело на хазар­т­ния регулатор и след промените. Главен сек­ретар на ДКХ от дълги години е Мариян Попов, който за няколко сед­мици, преди наз­начаването на Алек­сан­дър Геор­гиев, беше изпъл­няващ длъж­ността пред­седател на ДКХ. Финан­совият минис­тър обаче отказа да го остави на поста за пос­тоянно, но го остави главен сек­ретар.