Грипът дойде

Грипът дойде

Обявиха епидемия в няколко области в страната

Грипът дойде. Няколко области в страната обявиха епидемия и раз­пус­наха учениците във вакан­ция, предуп­реди „Нова телевизия”. Критич­ният праг от болни е преминат в Дуп­ница и Сапарева баня. Епидемия от днес е обявена и за Мон­тана. Кар­нобат и Сун­гур­ларе са в грипна вакан­ция. На прага на епидемията са и в Пловдив.Там се спират дет­с­ките и жен­ски кон­сул­тации, свиж­данията и плановите операции. Пикът на грипа се очаква в след­ващите дни — до края на месец януари и пър­вата сед­мица на фев­руари. Щамовете тази зима са вече поз­нати. Според лекарите е рано да се говори за грипна епидемия в цялата страна, но пред лекар­с­ките кабинети вече е пълно с болни. В Дуп­ница и Сапарева баня грип­ната епидемия вече е обявена. Спешни мерки са взети и в Плов­див­ска област, където броят на бол­ните бързо расте и вече са пред епидемия. В София все още няма дос­татъчно болни, за да бъде обявена грипна епидемия. Броят на бол­ните обаче расте. Подобна е ситуацията и в повечето градове на страната. Очак­ваме увеличаване на грип­ните заболявания. В някои области – Смолян, Сливен, Бур­гас, Пазар­джик, има увеличен брой на заболели с рес­пираторни заболявания. Нямаме проби за изс­лед­ване за грип от области или общини, които обявяват грипна епидемия, уточни проф. Тодор Кан­тар­джиев. Сим­п­томите са еднакви – много висока тем­пература, силни болки в главата и обща отпад­налост. По-леко изкар­ват грипа онези, които вече са боледували от него миналата зима. Има имунитет и тези, които са карали определен щам на вирус, след това го карат по-леко, обяс­ниха медици. Самолечението не е препоръчително, тъй като бързо може да доведе до услож­нения. Когато те са болни, слагат таб­лет­ките и как­вото и да е, да не говорим за антибиотици, които си купуват. Слагат ги в джоба и отиват на работа, това е абсолютно противопоказно, категорична е д-р Емилия Крил­чева. Съвет на лекарите към пациен­тите е щом се раз­болеят да се изолират, за да не заразяват и други хора. За да са сигурни в диаг­нозата, част от лекарите изп­ращат пациен­тите да си нап­равят специализирно изс­лед­ване.