БСП и в тази сесия ще работи за сваляне на кабинета

БСП и в тази сесия ще работи за сваляне на кабинета

Стигнахме дотук заради безхаберие, некомпетентност, а както се вижда от действията на прокуратурата – злоумишлени действия на управляващите, предупреди лидерът на БСП

Започ­ваме и тази сесия в криза – правител­с­т­вена с поред­ната 9-та смяна на минис­тър в кабинета, заяви лидерът на БСП при отк­риването на пър­вата за годината пар­ламен­тарна сесия. Криза с водос­наб­дяването — близо половин милион бъл­гари са в режим на вода. 100-хиляден град е изп­равен пред избора работа и хляб или вода. В десетки други градове от години хората не знаят какво е пос­тоянно течаща чиста вода. За десет години три пъти се повишиха цените на водата. Народът плати стотици милиони за без­водие и мръсна вода. Бъл­гария е превър­ната в сметище на света. Меж­дународ­ната и бъл­гар­ска мафия печели много смър­тоносни пари за сметка на здравето на бъл­гар­с­кия народ, пред пог­леда, а може би и в съучас­тие с бъл­гар­с­ките власти, съдейки по пос­лед­ните дейс­т­вия на прокуратурата. Висши дър­жавни служители, управителят на НЗОК, заговориха за организирана сис­тема за източ­ване на Здрав­ната каса. Дирек­тно са назовани и винов­ниците — минис­тър и зам.-министър правят лобис­тко законодател­с­тво в полза на големи час­тни интереси. Тол-системата е отложена отново и е на път да се провали. Завърна се чумата по свинете и нови десетки хиляди животни се умър­т­вяват. Цял сек­тор в живот­новъд­с­т­вото се унищожава – това доведе до невероятен скок в цената на месото – над 50 процента, а на кол­басите – 10%. Предуп­реж­дават ни, че ще расте цената на хляба, расте цената на водата. В много общини се увеличават мес­тни данъци и такси, а близо 2 милиона бъл­гари продъл­жават да живеят с пари под прага на бед­ността. Това са фак­тите, предуп­реж­дават социалис­тите. Защо стиг­нахме дотук? В продъл­жение на 10 години се приемаха закони в интерес на печал­бата на мал­цина срещу тази на мнозин­с­т­вото. Коруп­цията вече е заложена в законодател­с­т­вото. Стиг­нахме дотук заради без­хаберие, неком­петен­т­ност, а както се вижда от дейс­т­вията на прокуратурата – злоумиш­лени дейс­т­вия на управ­ляващите. За 10 години превър­нахте политиката в тър­говия. Но циниз­мът е, че плащате соб­с­т­веното си спокойс­т­вие с парите на хората. Взимате им непосилни данъци и при всеки бунт, министър-председателят си плаща такса „спокойс­т­вие“ с тех­ните пари, изкарани с труд. Но не за да има раз­витие и рас­теж на страната, а самоцелно – за да се запази властта. След 10 години и този модел започва да се изчер­пва и да не работи. Сис­темите започ­ват да гър­мят една след друга. Унищожихте кръвонос­ната сис­тема на дър­жав­ността – инс­титуциите, които не фун­к­ционират. Вкар­вате дър­жавата от криза в криза. Гасите пожари, които сами запал­вате. Но управ­ление на дър­жава не е гасене на пожари. То изис­ква план, ком­петен­тни хора, работа и кон­т­рол. Нищо от това нямате. Затова вместо стабил­ност и раз­витие, които обещавате, има хаос и зас­той, и това не може да продъл­жава така. Не вяр­вайте на лъжи и манипулации, че БСП влиза в договорки, зад­кулисие, как­вито и да са раз­говори за крепене на това правител­с­тво, обърна се Нинова към бъл­гарите. Ние работим за сваляне на този кабинет и на това управ­ление, категорични а от опозицията. То, освен без­хаберно и неком­петен­тно, вече е вредно за Бъл­гария. Винаги има алтер­натива – по всички теми, които засег­нах, от БСП от години сиг­нализираме минис­тер­с­тва, МВР, прокуратура. Пред­лагаме раз­лични решения — друг здравен модел, в който бол­ниците да не са тър­гов­ски дружес­тва. Друг социален модел – който намалява неравен­с­т­вата, друг образователен модел – който гаран­тира кадри за икономиката и работа в Бъл­гария на завър­шилите млади хора. Друг модел на сис­темата на борба с коруп­цията, в който не управ­ляващите си избират проверяващи.

Лидерът на БСП се обърна и към другите пар­ламен­тарни пар­тии, които се определят като опозиционни, към извън­пар­ламен­тарни пар­тии и граж­дан­ски сдружения, които искат промяна. Уважаеми колеги, всеки от нас тича по своята писта и силен в своята тема, но е слаб, защото е сам. Всеки от нас има идеи за промяна, при всички нас има кадърни и поч­тени хора. Нека се опрем на тях, на жиз­нените сили на бъл­гар­с­кия народ, защото имаме една обединяваща идея – да сменим това управ­ление и да променим Бъл­гария и живота на бъл­гарите. Въз­можно е да го нап­равим, но не просто да вземем тех­ните пос­тове, а за да гаран­тираме икономически рас­теж, стабил­ност и благополучие на бъл­гар­с­кия народ.