Министър Маринов представи новия ректор на Академията на МВР

Министър Маринов представи новия ректор на Академията на МВР

Убеден съм, че богатият опит и широка ком­петен­т­ност ще помог­нат на проф. Любомир Тим­чев да се справи отлично с ръковод­с­т­вото на Академията на МВР и в утвър­ж­даването на традициите в обучението в един­с­т­веното по рода си у нас учебно заведение, заяви минис­търът на вът­реш­ните работи Младен Маринов при пред­с­тавянето на новия рек­тор пред преподаватели и кур­санти, съоб­щиха от прес­цен­търа на МВР.

Временно наз­наченият на длъж­ността проф. Любомир Тим­чев, док­тор на науките, е извес­тен със своите научни тър­сения и раз­работки. Неговите учеб­ници са високо ценени и от специалисти и екс­перти в областта на национал­ната сигур­ност. „Много поколения кур­санти и служители са имали честта и удовол­с­т­вието да бъдат негови обучаеми“, припомни минис­тър Маринов. В присъс­т­вието на дирек­торите на главни дирек­ции в МВР, вът­реш­ният минис­тър благодари за служ­бата на досегаш­ния рек­тор доц. д-р Неделчо Стой­чев, оставил добра основа за над­г­раж­дане в бъдеще, и под­черта, че от неговия нас­лед­ник ще очаква да въведе динамика в обучението и да намери баланс между теорията и прак­тиката. Стремежът ни е, освен лек­тори, пред кур­сан­тите да зас­тават и служители, работили по кон­к­ретни случаи, за да запоз­нават бъдещите полицаи и пожар­никари с детайли от прак­тиката, посочи Маринов. Академията на МВР е учебно заведение, утвър­дило се през годините и заема челни позиции в рей­тин­гите на отделни специал­ности. Дъл­гогодиш­ната традиция и прием­с­т­веността по отношение на науч­ните изс­лед­вания и тях­ното приложение в прак­тиката е съз­дала добър преподавател­ски със­тав и висок стан­дарт на обучение. Дис­цип­лината също е същес­т­вен фак­тор за успеха, отбеляза още вът­реш­ният минис­тър, цитиран от Епицентър.бг. Маринов благодари на преподавател­с­кия екип за пос­тиг­натото до момента и изрази увереност, че Академията на МВР ще продължи да се раз­вива в добър дух и екипът заедно ще работи активно за повишаване на качес­т­вото и прак­тичес­ката ориен­тация на полицейс­кото и пожар­никар­ско обучение.