Радев: Върху конституцията не бива да се посяга произволно

Радев: Върху конституцията не бива да се посяга произволно

Не можем да бягаме от въп­росите успя ли проек­тът, заложен в Кон­с­титуцията, да изг­ради демок­ратична, правова и социална дър­жава и има ли защитни механизми срещу погаз­ването на раз­делението на влас­тите и срещу авторитарен произ­вол, под­черта президен­тът Румен Радев на срещата с Прав­ния съвет към президента и с пред­с­тавители на академич­ната общ­ност за необ­ходимостта от промени в Кон­с­титуцията, съоб­щиха от прес­сек­ретариата на дър­жав­ния глава. Най-належащо е вашето мнение за пред­ложения законоп­роект от Минис­тер­с­кия съвет, доколко според вас той е целесъоб­разен, ефек­тивен, има ли противоречия с Кон­с­титуцията, ще може ли пред­ложеният модел да работи рационално, заяви още президен­тът, цитиран от „Нова телевизия”. Можем да раз­ширим дебата в по-широк обх­ват. Това е струк­турата и ефек­тив­ността на ВСС, самият модел на прокуратурата, самият модел на Съдеб­ната власт. Защото, вие знаете по-добре от мен, от пет поп­равки в Кон­с­титуцията четири са в Глава „Съдебна власт“. За да се събираме пак, хубаво е да има един анализ, доколко ефек­тивно с тези поп­равки днес фун­к­ционира съдеб­ната власт. Искам да раз­ширим този дебат, да включим тук и правата на граж­даните – как можем да ги засилим, как можем да засилим тях­ното учас­тие, кон­т­рола върху управ­лението, върху общес­т­вените процеси, още в обръщението си към пар­ламента споменах за евен­туал­ното въвеж­дане на индивидуал­ната кон­с­титуционна жалба в нашата Кон­с­титуция, каза Радев. Върху Бъл­гар­с­ката кон­с­титуция не може да се посяга и не бива да се посяга произ­волно. Това е една демок­ратична Кон­с­титуция, една от пър­вите в пос­т­комунис­тичес­кия период в цяла Източна Европа. Тази Кон­с­титуция въведе демок­ратич­ните прин­ципи, въведе раз­делението на влас­тите, въведе правата на граж­даните, въведе уст­ройс­т­вото и фун­к­ционирането на една демок­ратична дър­жава наред с ограниченията на обх­вата на ней­ната дей­ност. Но в същото време ние не трябва да бягаме от въп­росите на нашето съв­ремие, под­черта дър­жав­ният глава.