„Акция зима” на КАТ започва със солени глоби

„Акция зима” на КАТ започва със солени глоби

Пътна полиция” започва масови проверки в рам­ките на “Акция зима“ на автомобилите по пътищата от 1 ноем­ври. Акцията ще продължи до края на месеца и е раз­делена на 3 етапа от 10 дни. От 1 до 10 ноем­ври от КАТ ще следят опасни ли са пътно-транспортните сред­с­тва, добре оборуд­вани ли са и изп­равни ли са фаровете. Велосипедис­тите пък ще трябва задъл­жително да карат със свет­лоот­разителни жилетки. От 11 до 20 ноем­ври на фокус ще е поведението па пешеход­ците и на шофьорите. А през пос­лед­ното десет­д­невие кон­т­ролът ще бъде главно върху изп­рав­ността на превоз­ните сред­с­тва. Тръг­вайте под­гот­вени на път, оборуд­вайте автомобилите си. При по-дълъг път проверявайте метеорологич­ната обс­тановка. Кол­кото по-подготвени и инфор­мирани сме, тол­кова по-лесно ще стиг­нем закъдето сме тръг­нали, призова пред­седателят на Дър­жав­ната аген­ция “Безопас­ност на движението по пътищата“ Малина Крумова. Глобите започ­ват от 50 лв. при кон­с­татирана нез­начителна неиз­п­рав­ност на автомобила. 200 лв. е сан­к­цията при значителна тех­ническа неиз­п­рав­ност и 500 лв. при кон­с­татирана опасна неиз­п­рав­ност, обясни инс­пек­тор Мария Ботева от Главна дирек­ция “Национална полиция“. Грай­ферите на гумите трябва да са с поне 4 мм дъл­бочина, а свет­лините трябва да са пос­тоянно включени. Ако фаровете не работят на 100%, ще се налагат сан­к­ции в зависимост от степента на пов­редата. Глобата за гумите пък ще бъде 50 лв. През изминалия зимен период в страната са нас­тъпили 2318 тежки ПТП-та”, предуп­реди и припомни Ботева.