Силистренци вярват в промяната с Момчил Неков

Силистренци вярват в промяната с Момчил Неков

Той ще бъде млад кмет с европейско лице и опит, има шанс да победи в неделя с № 67

На пър­вия тур на мес­т­ните избори в Силис­тра Мом­чил Неков, бив­шият евродепутат и кореняк силис­т­ренец, мобилизира съг­раж­даните си и те го под­к­репиха за учас­тие на втория тур за кмет на дунав­ски град срещу Юлиян Най­денов.

Жителите на Силис­тра и окол­ните села искат промяна на мес­тно ниво заради разочарованието от лошото управ­ление на общината вече 8 години. „Изк­лючително сериозен е проб­лемът с комарите, а също така и зловонието в града, лошото снегопочис­т­ване и улич­ното обезопасяване, тировете– стигащи почти до цен­търа на града, лип­сата на качес­т­вен и редовен общес­т­вен тран­с­порт. Туроператорите под­минават Силис­тра, въп­реки големия потен­циал и кул­тур­ното нас­лед­с­тво, вместо това водят хиляди туристи в зоологическа градина в Кълъраш.” Това заявиха граж­дани по време на срещи с кан­дидата от Мес­тна коалиция „БСП за Бъл­гария” Мом­чил Неков след вота в неделя. „Силис­тра има голям потен­циал за раз­витие на логис­тиката, произ­вод­с­тво, туризъм. През пос­лед­ните години обаче не просто не се раз­виваха тези отрасли, а средата се влоши още повече. Опонен­тите доказаха до какво води нищоп­равенето. В дъното сме на почти всяка национална класация” комен­тира Мом­чил Неков.

Имам пред­ложения как да вър­нем живота в Силис­тра и от админис­т­ративен да станем прив­лекателен и притегателен икономически цен­тър. Пос­лед­ните години в Силис­тра има голям отлив на инвес­тиции – чуж­дес­т­ранни намаляват драс­тично, а условията и биз­нес средата за мес­т­ния биз­нес се влошават. Регионална марка „Произ­ведено в Силис­тра” е едно добро решение, което ще даде видимост на мес­т­ното произ­вод­с­тво. Хората ще знаят какво кон­сумират и откъде идва то. За младите и семейс­т­вата с деца може да се въведат облек­чения — нулеви такси за дет­с­ките градини, без­п­латна млечна кухня. Решения има, не са сложни, но трябва и воля, и енер­гия. Аз имам и двете!” комен­тира кан­дидатът на Коалиция „БСП за Бъл­гария” с номер 67 Мом­чил Неков.