Мая Манолова: Целият подземен свят е мобилизиран в полза на ГЕРБ и Фандъкова

Мая Манолова: Целият подземен свят е мобилизиран в полза на ГЕРБ и Фандъкова

Разликата може да бъде стопена, ако гражданите гласуват за промяна, обяви кандидатката за кмет на София

Пуб­лично извес­тно е, че целият под­земен свят е мобилизиран да прави изборите на г-жа Фан­дъкова. Вотът й е организиран. Има подаден сиг­нал от адвокати за подобни нарушения в избор­ния ден. Г-жа Фан­дъкова е фаворит на ром­с­кия вот. Всеки може да прос­леди сек­циите във „Факул­тета” и във „Филиповци”.

Проб­лемът е, че тя води с 10 към 1 по отношение на всички останали кан­дидати взети заедно. Да се гласува ударно рано сут­ринта е съм­нително. Според социолозите съотоношението между двете ни е било 40 към 10 преди 10.00 ч.”

Това заяви студиото на предаването „Здравей, Бъл­гария” по Нова телевизия граж­дан­с­кият кан­дидат за кмет на София Мая Манолова.

38 000 гласа е раз­ликата между двете на пър­вия тур от изборите. „Това е нищожна раз­лика, която може да бъде стопена и довол­ните усмивки на г-н Борисов и на ГЕРБ да се изчез­нат. Всичко зависи от граж­даните. Не могат да бъдат купени тол­кова гласове, че да удавят вота на хората”, каза още Манолова.

По думите й лъжите на предиз­бор­ния щаб и на г-жа Фан­дъкова продъл­жават. „Показах многок­ратно кои са хората в моя екип. За раз­лика от нея не влизам в пазар­лъци с пар­тийни цен­т­рали. Не си купувам под­к­репата и не раз­давам пос­тове”, категорична е Манолова.

Според нея поведението на Фан­дъкова е непос­ледователно. „В рам­ките на кам­панията преди пър­вия тур тя бягаше от дебати. Тя избяга от дебата пред студен­тите в Софийс­кия универ­ситет и пред младеж­ките организации. Тя отказа учас­тие и на хората от „Спаси София”, които ни поканиха днес”, поясни Манолова.

Тя допълни, че финан­сите, които са вложени в кам­панията й, може да види всеки в реално време в интер­нет. „Инфор­мация за парите има на сайта на кам­панията ми. Не чух колко пари г-жа Фан­дъкова е похар­чила за кам­панията си. Не стана ясно колко струват бил­бор­довете, с които тя раз­полагаше”, заяви независимият кан­дидат за кмет на София.

В ефира на предаването Манолова предиз­вика Фан­дъкова да не се крие. „Тя избяга раз­говор. Готова съм на дебат преди балотажа. Нека да дойде и пуб­лично да обсъдим проб­лемите на София”, каза още Манолова.

Тя допълни, че е време да свалим авторитар­ния режим, който управ­лява както София, така и Бъл­гария.

Пар­тия „Въз­раж­дане” под­к­репя Манолова за кмет

ПП „Въз­раж­дане”, чиито лидер Кос­тадин Кос­тадинов е учас­т­ник в балотажа за кмет на Варна под­к­репи Мая Манолова за кмет на София. В съоб­щението се казва: „В изпъл­нение на решението на вър­хов­ния орган на пар­тия Въз­раж­дане — Организационен съвет, взето на 08.09.2019 г., според което по време на балотажите за мес­тна власт, пар­тията ще под­к­репи всички опозиционни кан­дидати, с изк­лючение на такива издиг­нати от етнически пар­тии, зас­танали срещу кан­дидатите на управ­ляващите политически сили на втори тур за кметове на общини и кмет­с­тва, Въз­раж­дане официално обявява своята под­к­репа за г-жа Мая Манолова на пред­с­тоящия балотаж за кмет на Столична община, който ще се със­тои на 03.11.2019 г.

Призоваваме, своите членове и сим­патизанти да под­к­репят ней­ната кан­дидатура, защото считаме, че тя е категорично по-добрият кан­дидат, а с ней­ното избиране, ще започне и промяната на статук­вото. Пос­тепен­ното демон­тиране на управ­ляващата ГЕРБ и присъд­руж­ните й фор­мации от властта

е от пър­вос­тепенна важ­ност за нор­мализирането на политичес­ката обс­тановка у нас и въз­мож­ност за промяна на 10 годиш­ното статукво, което задушава страната ни”.