Експерт: Радеви изглеждаха по-добре от кралските двойки

Експерт: Радеви изглеждаха по-добре от кралските двойки

България цени високо отношенията си с Япония и държавниците, които работят за тяхното развитие и укрепване

След тър­жес­т­вата по инт­ронизацията на 126-ия япон­ски император Нарухито, на които сред много знатни гости присъс­т­ваха и президен­тът Румен Радев и съп­ругата му Десис­лава, екс­пер­тът по протокол Милена Хлебарова комен­тира пред БНТ, че гос­тите са били удос­тоени с истин­ска церемония, както изис­ква протокола. Тя изтъкна, че освен официал­ната част по приемането на трона и приема, пред­с­тои и чаена церемония, като всяко от събитията изис­ква раз­лично облекло и начин на поведение. Хлебарова допълни, че япон­с­кият протокол пред­варително е изп­ратил пред­писания към гос­тите. Поведението на нашата първа двойка много изненада, защото беше арис­ток­ратично. Показаха се на ниво — показаха, че с вън­ш­ния вид, с изказа, с начина на движение, с маниерите, с жес­товете, те показаха, че дър­жат на приятел­с­т­вото между Бъл­гария и Япония, а именно това е в основата на присъс­т­вието им там и изказ­ването на благопочитания към новата император­ска двойка, каза екс­пер­тът. Тя допълни, че облек­лото и на двамата е отговаряло на изис­к­ванията на дрес­кода за мяс­тото и за времето. Хлебарова каза още, че досега не сме ги виж­дали облечени по този начин и затова са предиз­викали изненада. Екс­пер­тът изтъкна, че семейс­тво Радеви са изг­леж­дали дори по-добре от крал­с­ките двойки, присъс­т­вали на събитието и за това със сигур­ност е доп­ринесла и дизай­нер­ката Невена, с чиито тоалети бе облечена Радева. Адмирации за избора на тон и материя на рок­лята, поз­д­рави Хлебарова. Тя обърна внимание, че всички дами са били облечени в цветове, харак­терни за официал­ния живот в Япония — свет­лобежово, бежово, свет­лосиньо, сиво, както и цветовете на есента. Син­х­ронът между цвета на природата и цвета на облек­лото показва отношението на този, който ги носи и благопочитанието към събитието. Това са дребни детайли, но тези жес­тове се наб­людават и отчитат, отбеляза Хлебарова.

Бъл­гария цени високо отношенията си с Япония, както и своите приятели в страната, които работят за тях­ното раз­витие и укреп­ване, заяви президен­тът Румен Радев на церемония в бъл­гар­с­кото посол­с­тво в Токио, на която бяха удос­тоени с бъл­гар­ски висши дър­жавни отличия япон­ски дър­жав­ници за приноса им за утвър­ж­даване на двус­т­ран­ните връзки и пар­т­ньор­с­т­вото между Бъл­гария и Япония. Радев под­черта на церемонията, че през изминалите десетилетия отношенията между Бъл­гария и Япония са прерас­нали в споделено приятел­с­тво и се раз­виват на основата на взаим­ноиз­годно сът­руд­ничес­тво. Япония е сред страните оказали най-голяма под­к­репа на Бъл­гария по време на прехода. Президен­тът изрази и приз­нател­ността си за под­к­репата, която Япония оказва за под­готов­ката на бъл­гар­ски спор­тисти, които ще пред­с­тавят страната ни на Олим­пийс­ките игри в Токио през 2020г. Дър­жав­ният глава удос­тои с орден „Мадар­ски кон­ник“ първа степен Тошимицу Мотеги, минис­тър на вън­ш­ните работи на Япония и пред­седател на Групата за приятел­с­тво с Бъл­гария в Дол­ната камара на пар­ламента, за неговите големи зас­луги за укреп­ването и раз­витието на отношенията на приятел­с­тво и сът­руд­ничес­тво на страната ни с Япония. С орден „Мадар­ски кон­ник“ първа степен беше удос­тоен и Хироми Йошида – дос­корошен пред­седател на Групата за приятел­с­тво с Бъл­гария в Гор­ната камара на пар­ламента. Ордени „Мадар­ски кон­ник“ втора степен получиха минис­търът на рекон­с­т­рук­цията на Япония и генерален сек­ретар на Групата за приятел­с­тво с Бъл­гария в Дол­ната камара на пар­ламента Кад­зунори Танака и Джуничи Ишии депутат и генерален сек­ретар на Групата за приятел­с­тво с Бъл­гария в Гор­ната камара на пар­ламента. Генерал­ният дирек­тор на Японско-българската асоциация и генерален дирек­тор на Японско-българската фон­дация Акико Игая беше удос­тоена с орден „Стара планина“ втора степен за изк­лючително големите й зас­луги за укреп­ването и раз­витието на двус­т­ран­ните приятел­ски отношения и сът­руд­ничес­т­вото с Япония.

В икономичес­ките отношения между Бъл­гария и Япония има голям потен­циал за раз­витие, както и по отношение на кон­так­тите между хората с оглед на пред­с­тоящото провеж­дане на най-големия спор­тен форум през 2020 г. — Лет­ните олим­пийски и параолим­пийски игри в Токио, под­черта от своя страна минис­търът на вън­ш­ните работи на Япония Тошимицу Мотеги.

Текст под снимка:

Президен­тът Румен Радев беше удос­тоен с почет­ното звание “Док­тор хонорис кауза“ на универ­ситета “Тойо“ в Токио