Корнелия Нинова: Тригодишните усилия за подмладяване на БСП дадоха резултат

Корнелия Нинова: Тригодишните усилия за подмладяване на БСП дадоха резултат

Видях стотици млади хора сред нашите кан­дидати. Редом до тях стоят опитни другари. Благодаря ви, че загър­бихте рев­ността и дадохте път на младо поколение политици, написа лидер­ката на БСП

Тригодиш­ните ни усилия да под­м­ладим пар­тията дават резул­тат сега, написа във фейс­бук лидерът на БСП Кор­нелия Нинова.

Ето цялата й пуб­ликация:

Скъпи членове и сим­патизанти на БСП, скъпи общин­ски и облас­тни ръковод­с­тва, кан­дидати за кметове, за общин­ски съвет­ници и организатори, вече десет дни се срещам с вас в цялата страна в кам­панията за мес­тни избори. Няма по-голямо удов­лет­ворение за един ръководител от това да ви види така енер­гични, силни, единни и усмих­нати. Поз­д­равявам ви, че превър­нахте “Визия за Бъл­гария” във визия за всяка община. Прог­рамите ви за управ­ление са кон­к­ретни, реалис­тични и човешки. Тригодиш­ните ни усилия да под­м­ладим пар­тията дават резул­тат сега. Видях стотици млади хора сред нашите кан­дидати. Редом до тях стоят опитни другари. Благодаря ви, че загър­бихте рев­ността и дадохте път на младо поколение политици. Поз­д­равявам ви за мъд­ростта. Благодаря на хилядите хора, с които се срещ­нах в облас­тите Благоев­г­рад, София, Ловеч, Русе, Велико Тър­ново, Шумен, Тър­говище, Доб­рич, Силис­тра, Раз­г­рад. Чудесни сте. Тази сед­мица продъл­жаваме с Пер­ник , Сливен, Ямбол, Стара Загора. Бъдете здрави, уважавани и обичани.