ДПС: Нашата Заедност е пример за целия свят

ДПС: Нашата Заедност е пример за целия свят

Екипът на Цен­т­рал­ния лъч на ДПС бе в Раз­г­рад­ска област. След срещи с избиратели в град Самуил и исперих­с­ките села Подайва и Лъвино, ръковод­с­т­вото присъс­тва на предиз­бор­ния митинг на цен­търа в град Куб­рат.

Ние от ДПС знаем, че властта идва от хората, властта е на хората и тя служи за решаването на проб­лемите на хората и затова нашето мото е „Власт за хората“, заяви в началото на словото си пред­седателят на ДПС Мус­тафа Карадайъ.

Той заяви, че е убеден, че даже и кан­дидатите на други пар­тии ще гласуват за лис­тата на ДПС, защото те са образовани, знаещи, можещи и доказали себе си в сферите. Това е правил­ният избор за раз­витието, спокойс­т­вието, честта и дос­тойн­с­т­вото на граж­даните на община Куб­рат, допълни Карадайъ.

Нашата заед­ност е пример за цял свят. Раз­личието, заед­ността и толеран­т­ността за нас са цен­ности. Това е най-важното за нас – да бъдем заедно, единни, силни, да си помагаме в трудни времена и да се веселим в доб­рите, обяви пред­седателят на ДПС.

Карадайъ даде пъл­ната си под­к­репа за кмета на Куб­рат Алкин Неби. Когато сме заедно, когато сме силни и когато имаме мес­т­ната власт всички заедно ще решаваме всич­ките проб­леми, имайки под­к­репата на ДПС, допълни той.

Скъпи приятели, моят апел е да бъдем разумни, да си съх­раним един­с­т­вото и заед­ността и да нап­равим правил­ният избор на 27 октом­ври, се обърна Карадайъ към съб­ралите се.

Зам.-председателят на ПГ на ДПС Йор­дан Цонев каза, че мес­т­ната власт е властта, която е най-близо до хората. Кметът, общин­с­ките съвет­ници и админис­т­рацията са тези, които всекид­невно са сред вас и които отк­лик­ват при всяка една ваша нужда. Това е най-важната власт за вас, защото е до вас, заяви той. Но е важна и за нас. Без мес­т­ната власт, ние в пар­ламента не можем да нап­равим нищо за вас или ако нап­равим това е много далечно. За това, там където ДПС не държи мес­т­ната власт, там нищо не се случва. И затова всички общини завиж­дат на общините на ДПС, допълни Цонев.