БСП пита: Колко важен за властта е Пламен Георгиев?

БСП пита: Колко важен за властта е Пламен Георгиев?

Скриват надалеч бившия шеф на КПКОНПИ, категорични са от левицата

Позиция на Крис­тиан Вигенин от името на ПГ на “БСП за Бъл­гария“:

Колко важен трябва да е Пламен Геор­гиев, проваленият пред­седател на злощас­т­ната КПКОНПИ?

1. Подиг­раха се на пар­тията ГЕРБ, която беше принудена мъл­чаливо да му бере срама нас­ред предиз­борна кам­пания, за да бъде скрит дъл­боко няколко месеца.

2. Подиг­раха се на Народ­ното съб­рание, като вкараха остав­ката му извън­редно, минути след подаването й, като пос­ледна точка преди вакан­цията и я приеха без дебат, за да го скрият отново от пуб­лич­ност.

3. Подиг­раха се на Вис­шия съдебен съвет, който беше съб­ран спешно и извън­редно, за да го въз­с­танови като прокурор.

4. Подиг­раха се на Минис­тер­с­т­вото на вън­ш­ните работи, което го пред­ложи по принуда и абсолютно необос­новано за генерален кон­сул във Вален­сия, за да го скрият далеч.

5. Подиг­раха се на целия кабинет, който го одобри в екс­т­ремно кратък срок, за да няма време за обсъж­дане, пак с цел да го скрият от пуб­лич­ност.

6. Подиг­раха се на бъл­гар­с­ката общ­ност в Испания, като пращат там човек, който няма понятие от дип­ломатическа и кон­сул­ска дей­ност, само и само да не дразни с присъс­т­вието си в София.

Е, явно е много важен. И кой се подиг­рава с хора и инс­титуции ли? Има само един, който може да осигури тази свет­кавична поредица от абсурди — Бойко Борисов. Браво за ефек­тив­ността! Но пом­нете — трупът е скрит, но уликите остават!

КАРЕ:

Вън­шно: Пламен Геор­гиев става кон­сул, защото знае испан­ски

Владеене на испан­ски език и добра работа с правоох­ранител­ните органи — това е в основата на решението на Минис­тер­с­т­вото на вън­ш­ните работи да номинира бив­шия пред­седател на Комисията за противодейс­т­вие на коруп­цията и отнемане на незаконно придобитото имущес­тво (КПКОНПИ) Пламен Геор­гиев за генерален кон­сул на Бъл­гария в испан­с­кия град Вален­сия. 

“Той е работил до момента изк­лючително добре с испан­с­ките правоох­ранителни органи, а работата на генерал­ния кон­сул в този кон­сул­ски окръг изис­ква изк­лючително добра коор­динация с мес­т­ните служби, той владее и испан­с­кия език“, обяс­ниха пред bTV от прес­служ­бата на МВнР.