Негово светейшество Патриарх Неофит: Бог ще даде възможност да се изгладят трудностите

Негово светейшество Патриарх Неофит: Бог ще даде възможност да се изгладят трудностите

Да обичаме Бога и Света Богородица и да следваме нейния добър пример, каза духовният водач на нацията на големия православен празник

Да обичаме Света Богородица и да след­ваме ней­ния добър пример. Да живеем дос­тойно, каза Негово Светей­шес­тво Бъл­гар­с­кия Пат­риарх Неофит, който прис­тигна в Троян­с­кия манас­тир, където ще оглави праз­нич­ната Света Литур­гия на Голяма Богородица, предаде БГНЕС.

След­вайте примера на Света Богородица, ней­ния път, в който тя се утвър­ж­даваше, така и ние да живеем дос­тойно за нашето звание на хрис­тови служители, каза пат­риарх Неофит.

Запитан какво е неговото пос­лание в днеш­ните времена на бури и катак­лизми, пат­риарх Неофит каза: Бог ще даде въз­мож­ност да се изг­ладят труд­нос­тите.

Да обичаме Бога и Света Богородица и да след­ваме ней­ния добър пример, каза още вед­нъж пат­риарх Неофит.

Хиляди миряни и духов­ници от цялата страна прис­тиг­наха вчера в Троян­с­кия манас­тир “Успение Богородично” на храмовия му праз­ник, за да се пок­лонят пред чудот­вор­ната икона на Прес­вета Богородица Троеручица и да учас­т­ват в богос­лужението. Вед­нага след Светата литур­гия, оглавена от пат­риарх Неофит, започва лития с чудот­вор­ната икона Прес­вета Богородица Троеручица от храма до мяс­тото на пър­вото чудо извър­шено от иконата.

Вчера правос­лав­ната цър­ква чес­тва Успение на Прес­вета Богородица, Успение Богородично или Голяма Богородица. Това е един от най-големите хрис­тиян­ски праз­ници, чес­т­ван еднакво и от правос­лавни, католици и от други хрис­тиян­ски деноминации. Този ден е пос­ветен на смъртта на Божията майка или на успението ѝ.

Според преданието, на този ден апос­толите се съб­рали от мес­тата, където проповяд­вали, за да се прос­тят със Света Богородица и да пог­ребат пречис­тото ѝ тяло.

Според Светото писание, това е денят, в който Божията майка, на 64-годишна въз­раст, напуска зем­ния живот и отива при сина си. Три дни преди смъртта Архан­гел Гав­раил ѝ съоб­щава, че Бог е пожелал да я вземе при себе си в своето цар­с­тво, за да царува вечно с него. Пос­лед­ното й желание е да види Светите апос­толи заедно. По чуден начин те се пренасят пред вратите на дома й в Йерусалим.

Три дни след това сам Исус Хрис­тос в небесна слава, обк­ръжен от ангел­ски ликове и светци, слиза от небесата за душата на Света Богородица. Пог­реб­ват я в една пещера край Гет­симания и зат­варят входа с камък. Когато няколко дни по-късно го отварят, за да се пок­лони пред светицата закъс­нелият апос­тол Тома, намират само плащеницата ѝ.

Ставайки от трапезата, апос­толите чуват ангел­ско пеене и виж­дат в облаците пречис­тата Божия майка, обк­ръжена от ангели, която им казва: “Рад­вайте се, защото съм с вас през всич­ките дни.” В памет на явяването ѝ пред апос­толите, цър­к­вата определя в този ден да се отс­лужва тър­жес­т­вена литур­гия и да се прави “въз­дигане на хляба”.

Според народ­ната традиция, праз­никът се нарича Голяма Богородица, за раз­лика от Мал­ката Богородица, когато се чес­тва рож­дението на Хрис­товата майка. На Голяма Богородица, след тър­жес­т­вена литур­гия в цър­к­вата, се освещават обредни хлябове, които жените след това раз­дават за здраве и за починалите близки. Вяр­ващите тър­сят пок­ровител­с­т­вото на Света Богородица в житейс­ките проб­леми.

 

На този ден правят родови срещи, свър­зани с жер­т­воп­риношение – кур­бан за живот, за здраве, за плодородна година, против премеж­дия и болести. Традиционни ястия на трапезата са прясна питка, украсена с орнамент, пиле каша, варено жито, царевица и тиква. Неп­ременно се ядат диня и грозде. Раз­решава се риба. Вяр­ващите даряват на цър­к­вата свещи, домашно тъкано платно, месал, кърпа и пари.

Имен ден праз­нуваха кръс­тените с имената Мара, Мария, Марийка, Мари, Марин, Мариян, Марияна, Мариана, Мариан, Маша, Мика, Мира, Мариета, Мариела, Марио, Прес­лав и Прес­лава.