БСП-Казанлък: Съдебното решение по казуса „Равда” е победа за хората

БСП-Казанлък: Съдебното решение по казуса „Равда” е победа за хората

Социалистите се противопоставиха на продажбата на общински летен лагер на драстично занижени цени

Победа на казан­лъчани“, така пред­седателят на БСП Румяна Друмева комен­тира решението на Админис­т­ратив­ния съд в Стара Загора, с което опитът на мес­т­ната власт да бъде продаден бив­шият лагер в Равда на цена по-ниска от пазар­ната, бе определен като незаконосъоб­разен. Съдът върна решение №997 на Общин­с­кия съвет. „Правотата на общин­с­ките съвет­ници от левицата в Казан­лък бе доказана от съда“, под­черта още Друмева на прес­кон­ферен­ция по повод съдеб­ното решение от 18 юли т.г. Тя припомни, че социалис­тите предуп­реж­давали няколко пъти ГЕРБ и коалицион­ните им пар­т­ньори в мес­т­ния пар­ламент за незаконосъоб­раз­ността на дейс­т­вията им, с които имотът край морето тряб­ваше да бъде пред­ложен на търг на занижена цена, но получили в отговор само осмиване. „5 000 наши съг­раж­дани учас­т­ваха в под­пис­ката „Да си вър­нем Равда“, организирана от БСП“, кон­к­ретизира резул­тата от инициативата Румяна Друмева. По думите й тези казан­лъчани също получили своята победа.

Съветникът-социалист Пламен Кара­джов посочи, че има реални опасения на пос­лед­ното заседание от ман­дата на Общин­с­кия съвет през сеп­тем­ври теренът от 5,6 дка на първа линия край морето отново да бъде пред­ложен за продажба. Кара­джов припомни, че пуб­лично бе оповес­тено името на потен­циал­ния купувач. От БСП обявиха, че са приз­нателни за дейс­т­вията на облас­т­ният управител, която се е вслушала в нас­тояването на казан­лъш­ката левица актът по продаж­бата да бъде оспорен съдебно. Пламен Кара­джов припомни, че  след някол­кото политически инициативи на БСП за спиране на продаж­бата е имало опити за раз­п­рава със социалисти от страна на управ­ляващите. „В имота на морето може да бъде изг­раден меж­дународен младежки цен­тър с учас­тието на всички поб­ратимени на Казан­лък градове. Така общината ще учас­тва само с терена, а  зад­г­ранич­ните ни поб­ратими могат да се включат със сред­с­тва. Затова и нас­тояваме за широк общес­т­вен дебат. Нека казан­лъчани решат съд­бата на бив­шия лагер“, посочи съвет­никът Теодора Иванова. „Общината не бива да остава без соб­с­т­веност. Тя трябва да се управ­лява и от нея да се черпи ресурс“, заяви Румяна Друмева. Социалис­тите напом­ниха, че винаги са били категорично против лик­видирането на общин­с­ките имоти. От БСП раз­к­риха и че имат готова управ­лен­ска прог­рама за общината за след­ващите четири години. В нея сериозна част е отделена за раз­пореж­дането с общин­с­кото имущес­тво.