Социалист: Властта се провали в преговорите за F-16

Социалист: Властта се провали в преговорите за F-16

Убеден съм, че колегите от ГЕРБ не поддържат тезата, че субсидията на партиите трябва да е 1 лев на глас, заяви народният представител Пенчо Милков

Ние, от БСП, сме за модер­низацията на бъл­гар­с­ката армия и закупуването на нови самолети, но под­пис­ването на този договор нарушава две гласувания в пар­ламента – за мак­симал­ния раз­мер на сумата за самолетите и начина на плащане“. Това каза Пенчо Мил­ков, сек­ретар на ПГ на „БСП за Бъл­гария“, пред БНТ. Той комен­тира, че Бъл­гария има нужда от модерна армия и оръжие, защото силата не е въп­рос само на начина, по който се изпол­з­ват въоръжените сили, тя има и задър­жащ ефект, но това според него не трябва да се реализира на всяка цена. Пенчо Мил­ков добави, че в решението на Народ­ното съб­рание за закупуването на нови самолети са заложени определени изис­к­вания, които също не са изпъл­нени от преговарящия екип. „В преговорите не са дос­тиг­нати такива добри условия, както в други дър­жави членове на НАТО“, комен­тира още социалис­тът.

Убеден съм, че колегите от ГЕРБ не под­дър­жат тезата, че суб­сидията на пар­тиите трябва да е 1 лев на глас. Това финан­сиране не дава въз­мож­ност на пар­тиите да изпъл­няват фун­к­циите, заради които го получават“, каза още Пенчо Мил­ков. Според него президен­тът е тряб­вало да наложи вето на целия закон, защото раз­решаването за финан­сиране на пар­тиите от юридически лица е изк­лючително грешно. „Надявам се пар­ламен­тът да уважи това вето, защото ако се отвори вратата– финан­сирането от фирми да е почти неог­раничено,  пар­тиите няма да защитават интересите на граж­даните, а на фир­мите, които ги финан­сират“, заяви Мил­ков. Той добави, че е убеден, че ГЕРБ ще променят мнението си и суб­сидиите няма да останат 1 лев за глас.

Във връзка с пробива в сис­темата на НАП, Пенчо Мил­ков заяви, че раз­витието на новите тех­нологии е важно, но дан­ните на хората трябва да бъдат защитени. „Защо този проб­лем не въз­никва така често в големите телекомуникационни ком­пании, бан­ковия и зас­т­раховател­ния сек­тор, които имат не по– малки масиви от данни? Защото дър­жав­ният служител няма да нап­рави стрес тест, нап­ример, ако не му се въз­ложи, докато в час­т­ните ком­пании се отделят големи ресурси за защита“, категоричен бе социалис­тът.