БСП – София издигна първите кандидати за районни кметове

Район­ните организации на БСП в „Изг­рев“, „Красна поляна“, „Връб­ница“, „Надежда“, „Студен­т­ски“ и „Овча купел“ издиг­наха своите кан­дидати за районни кметове.

Кан­дидатът на социалис­тите в „Изг­рев“ е д-р Делян Геор­гиев. Той е на 33 години и е лекар в Спешна медицин­ска помощ — София. Баща е на 3 деца.

Район­ната организация в „Красна поляна“ реши да под­к­репи Георги Миланов, издиг­нат от Инициативен комитет „Бъдеще за Красна поляна“. Миланов е на 43 години, пред­п­риемач в сферата на телекомуникациите.

Във „Връб­ница“ БСП издига Владимир Пет­ров, който е на 35 години и е магис­тър по „Финанси и счетовод­с­тво“.

В „Надежда“ БСП ще раз­чита на адвокат Стоян Цвет­ков, на 44 години.

В район „Студен­т­ски“ социалис­тите издигат 27-годишния юрист Георги Йор­данов. В момента е док­торант по „Политология“.

БСП – Овча купел ще под­к­репи издиг­натия от инициативен комитет Ангел Маринов. Той е юрист, екс­перт по национална сигур­ност, на 56 години.