Главните прокурори на България и Румъния подписаха споразумение

Главните прокурори на България и Румъния подписаха споразумение

Глав­ните прокурори на Бъл­гария и Румъния под­писаха Споразумение за сът­руд­ничес­тво. Това съоб­щиха от прес­цен­търа на Прокуратура на Репуб­лика Бъл­гария. 

Глав­ният прокурор на Репуб­лика Румъния Бог­дан Лику е на посещение у нас по покана на бъл­гар­с­кия си колега Сотир Цацаров. В със­тава на ръководената от г-н Лику делегация е и ръководителят на Дирек­цията за раз­с­лед­ване на организираната прес­тъп­ност и тероризма (DIICOT) към Прокуратурата при Вър­хов­ния касационен съд на Румъния г-н Феликс Банила. 

Споразумението има за основна цел улес­няването на сът­руд­ничес­т­вото между прокуратурите на двете съседни страни и съз­даването на пос­тоянен работещ механизъм за обмен на инфор­мация, включително и по кон­к­ретни раз­с­лед­вания. 

Освен срещи с ръковод­с­т­вото на Прокуратурата на Репуб­лика Бъл­гария и в Специализираната прокуратура, прог­рамата на румън­с­ките гости включва и среща с Прокурор­с­ката колегия на ВСС