Времето през април

Времето през април

Ще бъде по-хладно от нормалното, ще вали по-малко

Най-ниските тем­ператури през април у нас ще са между минус 2 и 3 градуса, а най-високите — между 24 и 29 градуса, съобщи за БТА Марияна Попова — синоп­тик в Национал­ния инс­титут по метеорология и хид­рология. Тя уточни, че вероят­ност за минимални тем­ператури, близки до 0 градуса, ще има до към 20 април.

През април се очаква сред­ната месечна тем­пература да бъде около и под нор­мата, която за по-голямата част от страната е между 11 и 13 градуса, по Чер­номорието и във високите полета — между 9 и 11 градуса, а за планините — от минус 5 до 2 градуса.

Месеч­ната сума на валежите средно за страната ще бъде около и под нор­мата, която за рав­нините е между 40 и 70 литра на квад­ратен метър, а в планин­с­ките райони — между 60 и 100 литра.

Месецът ще започне с тем­ператури, близки до обичай­ните, в източ­ните райони и по-ниски. През пър­вите дни същес­т­вени валежи не се очак­ват. През втората половина от пър­вото десет­д­невие, тем­пературите ще останат близки и малко по-ниски от обичай­ните. Ще се съз­дадат условия за валежи, като има малка вероят­ност временно и да са с по-голям обх­ват и интен­зив­ност.

През второто десет­д­невие тем­пературите отново ще бъдат близки и по-ниски от сред­ните за периода. Времето ще бъде промен­ливо, ще има и превалявания, с по-голяма вероят­ност около 12 април и в периода 1518 април.

И през третото десет­д­невие по-вероятно е да се запази динамиката на атмос­ферата. Остават условията за валежи, но вече предимно в следобед­ните часове, крат­кот­райни, с пет­нист харак­тер и с раз­лична интен­зив­ност, на места прид­ружени и от гръмотевици. Повече слънце ще има до обяд. Тем­пературите ще се повишат и вече ще се колебаят около стой­ности, близки до обичай­ните.