Почина кореспондентът на БТА в Благоевград Емил Михайлов

Почина кореспондентът на БТА в Благоевград Емил Михайлов

Бъл­гар­с­ката телег­рафна аген­ция вчера съобщи тъж­ната вест, че е починал Емил Михай­лов, дъл­гогодишен корес­пон­дент на аген­цията за Благоев­г­рад и региона. Емо Михай­лов беше изк­лючителен професионалист и страхотен човек. БТА изказва своите иск­рени съболез­нования на семейс­т­вото му.

Към тези кратки редове на аген­цията искам да кажа и моите прощални думи за Емил Михай­лов, с когото заедно работихме в младеж­ките си години в окръж­ния всекид­нев­ник „Пирин­ско дело” в отдел „Вът­решна инфор­мация”. Точен, прецизен, доб­ряк — такъв бе и така ще бъде запом­нен вечно усмих­натият Емил. Случи се така, че за извес­тно време станах корес­пон­дент на БТА за окръга, но в интерес на истината аген­цион­ната жур­налис­тика не ми допадна и моето място в края на 1986 г. зае Емил Михай­лов, за да остане по пос­лед­ните си земни дни на корес­пон­ден­т­с­кия си пост. А този пост е като в казармата-винаги готов в ден и нощ да потър­сиш истината и да я под­несеш вярно на читателя. Тази своя мисия Емил Михай­лов изпъл­няваше точно и прецизно, как­вато е и мисията на БТА. Винаги, когато срещах неговото име върху раз­работени от него значими общес­т­вени теми от живота на род­ния ни Пирин­ски край, намирах начин те да бъдат пуб­ликувани и на страниците на в. „Земя”, защото перото на колегата умееше да се докосва и до човеш­ките души. Емил Михай­лов бе роден за БТА-нец и неговото име остави ярки следи в аген­цион­ната ни жур­налис­тика.

Бог да го прости и мир на праха му!

Петър ХАДЖИЕВ