БСП: Гражданите трябва да са смели и да не мълчат за корупцията

БСП: Гражданите трябва да са смели и да не мълчат за корупцията

Управ­ляващите се опит­ват да замажат случая с минис­тър Боил Банов, като изтък­ват  други суми, които съв­падат със сумата от изнесения от нас случай. Ние говорим за раз­лични неща и това се пот­вър­ж­дава не само от записа, но и от докумен­тите, които анализирахме, заяви Димитър Дан­чев от левицата

Говорителят на ПГ на „БСП за Бъл­гария” Елена Йон­чева заяви, че от БСП са готови да внесат в прокуратурата сиг­нала „Ало, Банев съм”. „Прокуратурата се самосезира в момента, в който изнесохме инфор­мация по тази афера. Чакам от прокуратурата да се свър­жат с мен и аз ще предос­тавя цялата инфор­мация, с която раз­полагам”, каза тя.  

Зам.- пред­седателят на ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Драгомир Стой­нев призова да не се всява допъл­нително нап­режение. „Това е един казус, който трябва да провери от инс­титуциите. Опозицията има съм­нения за впечат­ляваща коруп­ция, а Елена Йон­чева е корек­тна и дава инфор­мация – в момента тя очаква да бъде поканена в прокуратурата въз­можно най-скоро, за да я пред­с­тави”, заяви той. 

“Управ­ляващите се опит­ват да замажат случая с минис­тър Боил Банов, като изтък­ват  други суми, които съв­падат със сумата от изнесения от нас случай. Ние говорим за раз­лични неща и това се пот­вър­ж­дава не само от записа, но и от докумен­тите, които анализирахме.“ Това каза пред Нова ТВ народ­ният пред­с­тавител от ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Димитър Дан­чев по повод изнесените от депутатите от левицата данни, че Банов е ощетил дър­жавата със 700 000 лв.

“В записите, изнесени от Елена Йон­чева, става дума за спес­тени пари на фирма, с които е била ощетена дър­жавата, а не за тези 753 796 лв, за които е заведено дело и които са по док­лад на АДФИ“, поясни Дан­чев. Той каза, че има издадени пет акта №10, които са за временно спиране на строител­ните работи за обекта, но то не се брои за закъс­нение. “Сумарно в три от тези 10 акта, срокът с който е била спряна поръч­ката е 33 дни. Освен неус­той­ката, съг­ласно договора за изпъл­нение, при незавър­ш­ване на работата по поръч­ката в срок, следва да се усвои и гаран­цията по изпъл­нение, която е в раз­мер на 314 081 лв. Това не е нап­равено. Ако бяха потър­сени всички неус­тойки към изпъл­нителя, искът щеше да е вед­нъж за 753 000 лв., втори път за 690 000 лв. и трети път за 314 000 лв. Или общо за 1 758 857 лв, по мои изчис­ления“, категоричен бе народ­ният пред­с­тавител. По думите му е имало 5 акта №10, като три от тях  са фал­шиви.

Димитър Дан­чев попита– ако е вярно твър­дението на минис­търа на кул­турата, че е бил изнуд­ван четири години със записи, защо не е подал сиг­нал затова? Той добави, че от записите става ясно, че тогава Банов се е опит­вал да защитава интересите на фир­мата, а не на дър­жавата. “Как да го тъл­куваме това, освен като коруп­ция?“, попита още депутатът.

“С инфор­мацията по случая с Боил Банов раз­полагаме от няколко дни. Беше анализирана от нас. БСП не е канал за предос­тавяне на инфор­мация до прокуратурата. Граж­даните трябва да научат, и вероятно трябва да вземат пример от това, което правим, да не се страхуват и да подават своите сиг­нали.“ Това каза пред БТВ народ­ният пред­с­тавител от ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Пенчо Мил­ков. “Най-важното, което трябва да знаят хората е, че нещата се променят и те трябва да са смели, а не да си мъл­чат“, добави той. “В кабинета на тогаваш­ният зам.-министър на кул­турата се съз­дава схема как в бъл­гар­с­кия бюджет да не влязат 700 000 лева и тя е проработила“, каза още той. Мил­ков увери, че БСП ще предос­тави записа на прокуратурата както го е получила, като той не е манипулиран. “Има записи на три раз­говора, които провежда г-н Банов, които показ­ват схема за със­тавяне на актове. Единият е със строителя, другият е с уж независимия строителен над­зор и пос­лед­ният е с неговите под­чинени“, каза Пенчо Мил­ков. Той поясни, че сбор­ното време на записите е около 16 минути, а пус­натият пред медиите е от 3 минути. “Само заради говоренето на минис­тър Банов вчера, един мъж трябва да си тръгне“, отсече Пенчо Мил­ков.