Костадин Костадинов: Да браним традиционното семейство

Костадин Костадинов: Да браним традиционното семейство

Семейс­т­вото трябва да се брани от упадъка в пос­лед­ните 30 години, каза пред БНР Кос­тадин Кос­тадинов, пред­седател на пар­тия „Въз­раж­дане“, която започна новата година с кам­пания в под­к­репа на традицион­ното бъл­гар­ско семейс­тво. На бил­бор­дове в София и в близост до Плов­див е показано едно 5-членно семейс­тво. На него пише, че това е нор­мално семейс­тво и е време за въз­раж­дане. Кам­панията не е финан­сирана от ЕС, а от пар­тий­ната суб­сидия, под­черта той. 

Семейс­т­вото трябва да се брани от упадъка, който през пос­лед­ните 30 години раз­рушава и зап­лашва да доунищожи окон­чателно не просто традицион­ното бъл­гар­ско общес­тво, но и въобще начина, по който фун­к­ционира цялото общес­т­вено уст­ройс­тво от пос­лед­ните столетия. В Бъл­гария има много сериозна пропаганда на цен­ности, които нямат нищо общо не само с традицион­ните бъл­гар­ски, но и с традицион­ните човешки цен­ности. Поводът да нап­равим тази кам­пания беше гроз­ната провокация, която беше нап­равена в навечерието на Нова година в под­к­репа на хомосек­суал­ните отношения, което смятаме за ненор­мално“, комен­тира Кос­тадинов в предаването „Преди всички“. 

Според него една от причините за демог­раф­с­ката катас­т­рофа е именно „налагането на тези античовешки норми на поведение“. По думите му кам­панията на пар­тията е предиз­викала остра негативна реак­ция. Кос­тадинов смята, че неп­равител­с­т­вени организации, финан­сирани отвън, атакуват кам­панията.