БСП: Властта не успя да защити българските транспортни работници пред Брюксел

БСП: Властта не успя да защити българските транспортни работници пред Брюксел

Ако досега ни пред­с­тавяха проекта „Мак­рон“ в полза на правата на превоз­вачите, в крайна сметка се раз­бра, че този проект ще отк­радне биз­неса на тези хора и ще ги лиши от него. Този биз­нес ще отиде в други дър­жави и нашите превоз­вачи ще станат чужди работ­ници“, това каза зам.- пред­седателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Георги Свилен­ски в предаването „Референ­дум“ по БНТ.  По думите му пакетът „Мак­рон“ не е бил приоритет на правител­с­т­вото и сме закъс­нели прекалено много с позициите ни, тъй като този проект се обсъжда от две години.

Темата е национална, няма ляво и дясно, на което да се раз­делим по темата. Не искам да пар­тизирам въп­роса, но това е политика. Ние всички сме на едно мнение. Проб­лемът е, че няма кой да защити на висок глас в Европейс­кия съюз бъл­гар­с­кия интерес“, каза още Свилен­ски. Той поясни, че щетите за Бъл­гария при приемането на пакета „Мак­рон“ ще бъдат огромни. По думите му  засег­нати ще бъдат 120 хиляди шофьори и семейс­т­вата им. „Управ­ляващите трябва да вземат отношение по пакета „Мобил­ност 2“ още сега“, комен­тира Свилен­ски. „Мол­бата ни е към всички – нека всички заедно да защитим правата на тран­с­пор­т­ния биз­нес, кой – с как­вото може, за да защитим и Европейс­кия съюз“, зак­лючи народ­ният пред­с­тавител. Тран­с­пор­т­ният минис­тър Росен Желяз­ков реагира на критиката на опозицията за липса на адек­ватна защита пред Брюк­сел със спешна среща с пред­седателя на групата на ЕНП в Европар­ламента и кан­дидат за нов шеф на Еврокомисията Ман­ф­ред Вебер. Минис­тър Желяз­ков го инфор­мира, че бъл­гар­с­кото правител­с­тво и министър-председателят Бойко Борисов категорично под­к­репят пред­с­тоящия протест на меж­дународ­ните превоз­вачи в чет­вър­тък в Брюк­сел. От инфор­мацията на властта не става ясно какъв точно ангажимент е поел Вебер към нашата страна и тран­с­пор­т­ния биз­нес.