Анализатор: Турското робство е сладка дрямка в сравнение с циганската робия

Анализатор: Турското робство е сладка дрямка в сравнение с циганската робия

Ако няма адекватен отговор на държавата със золумите им, ще се случи катаклизъм, смята Иван Палчев

Циган­с­кият терор взе поред­ната си жер­тва – жес­токо пребит бе бъл­гар­ски воен­нос­лужещ, коман­дос от бригада „Специални сили“. Нас­танен е в бол­ница в тежко със­тояние”. Така започва свой анализ в сайта „Епицен­тър” екс­пер­тът по борба с тероризма, бив­шият депутат и пос­ланик Иван Пал­чев. В тек­ста се казва също: 

”Сумирайки случаите на циган­с­кото издевател­с­тво над бъл­гарите, могат да се нап­равят след­ните изводи:

1. Тур­с­кото роб­с­тво изг­лежда като сладка дрямка в срав­нение с циган­с­ката робия. Тогава бъл­гаринът е бил беззащитен,защото е нямал дър­жава с всич­ките й атрибути: армия, полиция, съд, прокуратура, специални сили. И все пак е имал изход – да заколи двама-трима осман­лии, да хване гората и да се превърне в поред­ния хайдутин-закрилник.

Днес има „прос­перираща“ дър­жава с мощни силови струк­тури и още по-мощни съюз­ници по линия на НАТО. Отг­лежда „щас­т­ливи“ кокошки и е научен да не се срамува, че е най-беден в Европа. Заб­ранено му е на циган­с­кия терор да отговаря с терора на дър­жавата. Защото дър­жавата му е европейска, членка на разни леви и десни „европейски семейс­тва“, защит­ник на демок­рацията, зак­лела се да пази правата на човека. Особено тези на човека-циганин.

2. По отношение на изнасил­ванията ние сме на по-предни европейски позиции. Там изнасил­вачите са пришълците-емигранти, тук – нашите родни цигани-мигранти от най-първата световна вълна. Водим в класацията и по отношение на въз­рас­товия диапазон на изнасилените – от нев­ръс­тни момичета до 80-годишни баби.

3. В обединена Европа емиг­ран­тите вед­нага офор­миха своите гета и наложиха в тях соб­с­т­веното си раз­биране за власт и порядки. Подобна вторична власт, с по-големи права от официал­ната, в нашите циган­ски гета я има по-отдавна.

4. Там хранят обилно пришъл­ците с щедри дър­жавни подаяния. Тук целият циган­ски народ също е на общес­т­вена изд­ръжка. Дър­жавата ни не дава и да се шукне за някакви промени в статук­вото – срещу някой допъл­нителен лев циганите се отп­лащат щедро на пар­тиите по време на избори.

5. Има една случка от началото на 90-те години. В Пазар­джик цигани изнасилиха една бременна бъл­гарка. Шеф на полицията там беше полк. Арлин Антонов. Той вед­нага дис­лоцира под­чинените си около гетото, после влязоха в него и въведоха ред. Нап­равиха го така, че в след­ващите 34 години в града се въз­цари мир и спокойс­т­вие. Това бе реак­ция на дър­жавата, която в онова време все още я имаше. 

6. Какъв е изводът? Ако няма адек­ватно дър­жане на дър­жавата със золумите на циганите, ще се случи катак­лизъм. Дос­коро Бал­каните бяха барут­ният пог­реб на Европа, а днес циган­с­ките гета са барут­ният пог­реб на Бъл­гария. И те могат да взривят страната, много преди изриг­ването на кал­дерата в Парка Йелоус­тоун с САЩ.

7. Пос­т­радалият воен­нос­лужещ е част от бъл­гар­с­кото войн­с­тво, на което вър­ховен глав­нокоман­дуващ е президен­тът Румен Радев. Очак­вам в близко време президен­тът да даде насоките за справяне с това бед­с­т­вие.

8. Знаете ли, че наши братя цигани живеят и в селищата с преоб­лаващо население от бъл­гар­ски турци. Да сте прочели в полицейс­ките бюлетини за някакви кражби, екс­цеси, изнасил­вания в тези бъл­гар­ски населени места? Ако не сте чули, трябва вед­нага да се инициира среща с г-н Мус­тафа Карадайъ, пред­седател на Движението за права и свободи и да се обсъди един един­с­т­вен въп­рос – какви цигани живеят по тези места и как така са тол­кова кротки и законопос­лушни. Нав­ремето, като депутат на ДПС, зададох този въп­рос на моя приятел Юнал Лютфи. „Иване – каза ми той,- няма полиция-молиция, ние сами се оправяме с подобни бабаити. И затова тур­с­ките цигани са кротки и добри хора“.

А иначе, не закачайте Сорос. Пак в началото на 90-те години, той бе обявен за „почетен док­тор на Софийс­кия универ­ситет“. Още пазя поканата за това събитие”.