Правителството задели пари за противогрипни ваксини за възрастните хора

Правител­с­т­вото прие Национална прог­рама за подоб­ряване на вак­синоп­рофилак­тиката на сезон­ния грип 20192022 г. Това съоб­щиха от правител­с­т­вената инфор­мационна служба.

Ежегод­ните грипни епидемии са приз­нати като един от пър­вос­тепен­ните проб­леми пред общес­т­веното здравеопаз­ване, като рис­кът от услож­нения е най-висок при старите хора, мал­ките деца и лицата с хронични заболявания. Статис­тиката сочи, че около 40 000 души умират преж­дев­ременно от грип всяка година в ЕС. Най-висока е смър­т­ността при хората над 65 г., като дос­тига до 90 % от смър­т­ните случаи, предимно при лица с прид­ружаващи заболявания.

В Бъл­гария ежегод­ните грипни епидемии са сериозен здравен и финан­сов проб­лем. Само в облас­т­ните градове всяка година въз­ник­ват средно около 1 400 000 до 1 600 000 случая на остри рес­пираторни заболявания и грип. При здрави хора грип­ните вак­сини може да предот­в­ратят 70% до 90% от заболяванията от грип. При хората в нап­ред­нала въз­раст вак­сината намалява теж­кото протичане и услож­нения до 60%, а смър­т­ните случаи с 80%. Основна причина за относително слабото имунизиране у нас, е че грип­ните вак­сини се закупуват се от пациента и се прилагат срещу зап­лащане.

Основ­ните дей­ности на прог­рамата са насочени към осигуряване с пуб­лични сред­с­тва на вак­сини срещу сезонен грип за обх­ващане на лица от целевата група, повишаване нивото на инфор­мираност на населението за значимостта на заболяването и въз­мож­нос­тите за профилак­тика чрез имунизация. Това съоб­щиха от правител­с­т­вената инфор­мационна служба. Финан­сирането ще се извър­шва от Касата чрез тран­с­фер на сред­с­тва от утвър­дения бюджет на Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването.