20% повече мъже в отпуск по бащинство за три години

20% повече мъже в отпуск по бащинство за три години

Все повече мъже излизат в отпуск по “бащин­с­тво“ — броят им се е увеличил с 20 процента за периода от 2014-а до 2017-а година и по пос­ледни данни са над 21 000. Това сочи анализ на Национал­ния осигурителен инс­титут, цитиран от БНР.

Раз­ходите за обез­щетения за бремен­ност и раж­дане се увеличават с близо 28 процента от 2014-а до 2017-а г., и дос­тигат 368 милиона — сочи анализ на Национал­ния осигурителен инс­титут. Расте и броят на получаващите обез­щетения за май­чин­с­тво за срок от 410 дни — по пос­ледни данни те са малко над 88 000. По пред­варителни данни, живородените деца в Бъл­гария през 2017-а са малко под 64 хиляди, докато през 2014-а са над 67 хиляди. Въп­реки това получаващите обез­щетения за бремен­ност и раж­дане се увеличават с пет хиляди души. Екс­пер­тите от НОИ обяс­няват, че това се дължи на факта, че са повечето осигурени за болести, май­чин­с­тво, а влияние оказ­ват и нап­равените законодателни промени, с които се е раз­ширил кръгът на хората с право на този вид парични обез­щетения. Всяка трета от жените, които го получава е на въз­раст между 30 и 34 години. Средно на ден обез­щетението е малко над 24.60 лв. при 23 лева за 2014-а. 662 са пък жените, които са се въз­пол­з­вали от дадената от юни 2017-а година въз­мож­ност да се вър­нат по рано на работа и да получават половината си обез­щетение за май­чин­с­тво, комен­тира Дир.бг. Увеличава се броя на получаващите обез­щетение за гледане на малко дете от една до двегодишна въз­раст и през 2017-а се над 76 хиляди души. Това обез­щетение от 340 лв. е за целия период.