Подписаха Анекса към Националния рамков договор 2018

Подписаха Анекса към Националния рамков договор 2018

Съсредоточихме се върху разговорите, за да изчистим недоразуменията от миналото, отчете председателят на БЛС д-р Иван Маджаров

Бъл­гар­с­кият лекар­ски съюз (БЛС), Над­зор­ният съвет на НЗОК, минис­търът на здравеопаз­ването Кирил Ананиев и замес­т­ниците му Жени Начева и д-р Бойко Пен­ков под­писаха Анекс към Национал­ния рам­ков договор (НРД) 2018. Така новите параметри на медицин­с­ките дей­ности ще влязат в сила от 1 януари 2019 г. Анек­сът категорично е над­г­раж­дане на дейс­т­ващия към момента рам­ков договор и добра основа за промените, които очак­ваме да се случат след­ващата година, каза при под­пис­ването минис­тър Ананиев. Договорът доп­ринася за по-добро качес­тво на лечението на бъл­гар­с­ките граж­дани. Увеличава и обемите, и цените на медицин­с­ките дей­ности. Съз­дадени са условия за по-голяма удов­лет­вореност както за пациен­тите, така и за изпъл­нителите на медицин­ска помощ, заяви още Ананиев. Той отбеляза, че това се дължи както на работата на минис­тер­с­т­вото и НЗОК, така и на работата на БЛС, Бъл­гар­с­кия фар­мацев­тичен съюз и на Асоциацията на професионалис­тите по здравни грижи. Зам.-министърът на здравеопаз­ването Жени Начева припомни, че за след­ващата година са пред­видени близо 500 млн. лв. допъл­нително за здравеопаз­ване, както и че има преиз­пъл­нение с близо 70 млн. лв. на приходите в бюджета на Касата и заедно с парите от резерва НЗОК прик­лючва годината без дефицит. Пос­тиг­нахме по-добър кон­т­рол на медицин­с­ките дей­ности. Нашата работа продъл­жава още от началото на след­ващата финан­сова година както по наб­людение на парамет­рите, които сме пос­тиг­нали за 2019 г., така и по под­готов­ката за условията и реда за оказ­ване на медицин­с­ката помощ през след­ващите три години, уточни Начева. Считам, че пациен­тите ще имат по-добър дос­тъп до медицин­ска помощ, а изпъл­нителите ще имат въз­мож­ност да я предос­тавят в условия на пред­видимост, устой­чивост и проз­рач­ност, каза още тя. За крат­кото време, което имахме тази година, успяхме да договорим неща, които пос­тавят основата на нещо добро, което надявам се, ще се случи през след­ващата година. Сега се със­редоточихме повече върху раз­говорите, засягащи преход­ните и зак­лючителни раз­поредби на Закона за бюджета на Здрав­ната каса, като основ­ната идея беше да пос­тавим основите на бъдещо сът­руд­ничес­тво, да изчис­тим недоразуменията от миналото. Вяр­вам, че го пос­тиг­нахме, а в същото време пос­тиг­нахме и доста добри параметри за колегите, които ще работят през след­ващата година, отчете и пред­седателят на БЛС д-р Иван Маджаров.