ДОСТ пред разпад, обвиняват Местан в авторитарност

30 души от вър­ховете на пар­тия ДОСТ подадоха масово оставки.

В качес­т­вото си на заместник-председатели, облас­тни и общин­ски пред­седатели и коор­динатори, общин­ски съвет­ници и кметове, членове на ИС и НС на Политическа пар­тия ДОСТ завявяваме пред ней­ното ръковод­с­тво, струк­тури, членове, сим­патизанти и пред цялата бъл­гар­ска общес­т­веност своето решение да подадем оставки от всички пос­тове, които заемаме в пар­тията, и прек­ратяваме член­с­т­вото си в нея”, се посочва в дек­ларация до Изпъл­нител­ния съвет на пар­тията на Лютви Мес­тан с дата 26 декем­ври. Тя е под­писана от 30 души, като сред тях са имената на Хюсеин Хафъзов, Шабанали Ахмед, Айдоан Али и Рашит Рашит, съоб­щиха от „Епицен­тър”, позовавайки се на сайта „Родопи 24”.

Като основен мотив те изтък­ват своето несъг­ласие с „водената авторитарна  политика от страна на пред­седателя на пар­тията, своеволията при налагане на еднолични решения и опитите да се съз­дава раз­деление с цел противопос­тавяне и обс­луж­ване на лични интереси”.