Ф-16 е цената за американската благословия за Борисов

Ф-16 е цената за американската благословия за Борисов

Създават се всички предпоставки един ден да се озовем с прескъпи, но морално поостарели и недотам годни за експлоатация скъпи железа

Никак не е случайно, че управ­ляващите засилиха сдел­ката за закупуване на американ­ски изт­ребители F-16 в раз­гара на пред­п­раз­нич­ната суматоха, когато пар­ламен­тът вече е в коледна вакан­ция, а бдител­ността на и без­д­руго хип­нотизирания данъкоп­латец е притъпена от над­п­реварата в пазаруването. Та да не се вдига излишен шум около лобис­т­ката сделка. Политиците, също като опит­ните обир­джии, вър­луват по праз­ниците. Да не заб­равяме, че зад слож­ните екс­пер­тни фор­мулировки и авиотех­нически детайли все пак става дума за нашите пари. Пилеенето им се прег­лъща по-лесно с мръвка и руйно вино. А парите са много. Според гласуваната от пар­ламента бюджетна рамка – 1,8 млрд. лева. Само че…

Док­ладът на меж­дуведом­с­т­вената екс­пер­тна група, внесен в Минис­тер­ски съвет, който препоръчва закупуването на F-16, отваря вратата към мащабна далавера. В него се иска от кабинета:  

Да раз­реши Проек­тът на меж­дународ­ния договор по т.1 да се отк­лонява от задъл­жител­ните изис­к­вания

, посочени в Актуализиран проект за инвес­тиционен раз­ход „Придобиване на нов тип боен самолет“…

Тоест, оставя се въз­мож­ност на правител­с­т­вото при преговорите с американ­с­ката страна да излезе извън „задъл­жител­ните изис­к­вания“ (които спират да са задъл­жителни) за цена, год­ност, срок на дос­тавка и прочие. Така се дава пълен прос­тор на произ­вола. Цената може да над­виши определения бюджет, срокът за дос­тавка може да се окаже много по-дълъг от пред­видения в офер­тата, тех­ничес­ките параметри стават промен­лива величина.

Изобщо, съз­дават се всички пред­пос­тавки един ден да се озовем с морално поос­тарели и недотам годни за екс­п­лоатация скъпи железа, както стана с прех­валените хеликоп­тери „Кугар“ нав­ремето, оказали се пос­т­фак­тум негодни да летят в определени услови, поради липса на сис­тема срещу обледяване.

Щом в един екс­пер­тен док­лад са заложени тол­кова драс­тични ком­п­ромиси, значи те неп­ременно ще се случат.

И за лаик е видно, че док­ладът е писан според вече нап­равени лобис­тки договорки. Допус­натите вътре изк­лючения напълно обез­с­мис­лят пред­с­тоящите преговори с американ­с­ката страна. То е все едно да обявиш, че тър­сиш най-добрите домати, но си готов да платиш същото, че и отгоре, за сдухан зар­зават. Нак­рая неп­ременно ще получиш зар­завата.

Още при пър­вото раз­г­леж­дане на офер­тите преди две години стана ясно, че цената за американ­с­ките F-16 над­х­върля с 500 млн. лв. пред­варително определения от дър­жавата бюджет и поради тази причина пред­ложението бе дис­к­валифицирано. Раз­ликата в цената се рав­нява на половината годишен бюджет на Минис­тер­с­т­вото на отб­раната. В дъл­гос­рочен план раз­ходите ще нарас­т­ват още, пред­вид необ­ходимостта от изг­раж­дане на допъл­нителна инф­рас­т­рук­тура и закупуването на още поне 8 изт­ребителя, тъй като само една пар­тида не е дос­татъчна да обез­печи нуж­дите на национал­ната ни сигур­ност. Вкратце, очер­тава се една без­дънна яма за източ­ване на сред­с­тва от дър­жав­ния бюджет, сиреч от нас.

Преди дни

целият дър­жавен апарат бе впрег­нат в мощна лобис­тка кам­пания

да ни убеж­дава как американ­ците, видите ли, били подоб­рили офер­тата си. Кон­к­ретни под­роб­ности обаче така и не бяха съоб­щени. Меж­дув­ременно шведите отвяха кон­курен­цията с ново супериз­годно пред­ложение: 10 многоцелеви изт­ребителя „Грипен“ на цената на 8. И тъкмо в момента, в който със­тезанието започна да ни носи финан­сови ползи, правител­с­т­вото избра въз­можно най-скъпите трици. Защо?

Свръх­с­къпите изт­ребители са цената, която Борисов плаща за американ­с­ката си легитимация. Леп­тата, срещу която Тръмп ще благоволи най-сетне да се снима официално със съм­нител­ния шериф на онази там дър­жава, Бъл­гария, след излагацията с нагъз­ването в ООН.

Българо-американските отношения напос­ледък куцат. Свърши злат­ното време на Обама, когато финан­сирани от САЩ неп­равител­с­т­вени организации дик­туваха днев­ния ред на властта у нас и следяха за спаз­ването на човеш­ките права и демок­ратич­ните свободи срещу зап­лащане. Род­ната демок­рация вече не интересува Вашин­г­тон, ако изобщо някога го е интересувала.

САЩ отдавна нехаят и за мирот­вор­чес­кия ни принос в Афганис­тан и Ирак, след като самите те се оттег­лят от кон­ф­лик­т­ните точки. В ерата Тръмп един­с­т­веният приоритет е колко кеш могат да измък­нат от „пар­т­ньорите“. За Вашин­г­тон Бъл­гария не е дър­жава, а клиент.

Срещу всичко това Борисов ще спечели дружеско потуп­ване по рамото от Тръмп и евен­туално – привилегията онзи да му запомни името, а бъл­гар­с­китя народ ще загуби няколко милиарда лева с обвър­з­ващ ангажимент за удвояване на сумата.

В това е цялата работа. А приказ­ките за „стратегическо пар­т­ньор­с­тво“ и прочие алабализми на лобиста Цветанов, който от година не се спря да обхожда медиите като тър­гов­ски път­ник на „Лок­хийд Мар­тин“, са зоб за наив­ници.

Нямат особено значение и качес­т­вата на самолетите, които ни се пред­лагат, след като сдел­ката е изцяло политическа. Съпос­тавянето на раз­ните параметри също губи смисъл. Какво от туй, че шведите дават повече за по-малко пари от американ­ците, при положение, че сдел­ката е пред­варително сключена нейде из коридорите на американ­с­ката админис­т­рация по време на цветановия гас­т­рол в САЩ преди месеци.

Лобис­т­ката операция по спасяването на ред­ник Бойко е гран­диозна обида спрямо доб­росъвес­т­ните военни екс­перти, загубили половин година да срав­няват чар­ковете, снаряжението и екс­п­лоатацион­ните предим­с­тва на пред­лаганите изт­ребители, за да изгот­вят най-добрия въз­можен инвес­тиционен проект. Като не броим годините работа преди това.

Дис­к­редитира се и самата идея за модер­низация на армията, която ГЕРБ обърна на сред­с­тво за получаване на комисиони от неиз­годни за дър­жавата сделки, в осреб­ряване на национал­ното предател­с­тво. Няма съм­нение, че въп­росът за изт­ребителите, като всички останали въп­роси в дър­жавата, ще бъде решен еднолично от Борисов, в името на Борисов и за победата на Борисов. За да може пак да „ги бие“ на избори и да си управ­лява мак­симално с аверите. И всичко това с нашите пари, раз­бира се. Тежко и горко на народ, който си плаща, за да го унижават.

Анас­тас Доб­рев

От „Гласове”

КАРЕ:

Произ­водителят на „Грипен”: Американ­с­кият самолет е само на хар­тия

След посещението в Бъл­гария на зам.-държавния сек­ретар на САЩ Джон Съливан, минис­т­рите на отб­раната и на икономиката препоръчаха да се преговаря с „Лок­хийд Мар­тин” за покуп­ката на самолети F-16. От другия основен кан­дидат „СААБ”, произ­водители на изт­ребители „Грипен”, поис­каха право на отговор в „120 минути” на БиТиВи.

В предаването вицеп­резиден­тът на СААБ за Цен­т­рална и Източна Европа – бъл­гар­ката Красимира Стоянова посочи след­ното: „Не знам за кои тех­нологии г-н Съливан намеква, защото самолетът F-16V, който се пред­лага на Бъл­гария в момента, не същес­т­вува. Даже заводът, който ще го произ­вежда в Южна Каролина – не същес­т­вува”. Тя каза, че „Грипен” е една забележителна оръжейна сис­тема, която е доказана в меж­дународни учас­тия и мисии на НАТО.

Самолетът, който ние пред­лагаме е на въоръжение в момента, самолетът, който пред­лагат кон­курен­тите не е на въоръжение в нито една страна. Той е само на хар­тия”, допълни вицеп­резиден­тът на „СААБ”.

Както пър­вата, така и втората оферти до сега, бяха професионално изработени и проз­рачни. Има методология, на която ние сме отговорили. Нес­лучайно печелим два пъти. В док­лада на Минис­тер­с­тво на отб­раната може да видите, че най-добрата оферта по основ­ния параметър „оперативна ефек­тив­ност” е нашата оферта, по отношение на цената – пак е нашата оферта. Това, което служеб­ното правител­с­тво избра и това, което излиза от оцен­ката на втората процедура е едно и също”, заяви Стоянова.

Красимира Стоянова допълни: „Нашата цена е значително под 1,5 млрд лв., защото ние не искаме да обвър­з­ваме Бъл­гария с кон­к­ретно въоръжение, както прави другата страна. На нашия самолет е интег­рирано американ­ско, европейско и израел­ско въоръжение”, добави Стоянова. Вицеп­резиден­тът на „СААБ” заяви, че американ­с­ката оферта отговаря само на четири от седемте изис­к­вания на страната ни. Според нея, те не могат да изпъл­нят заложените срокове, въп­реки че страната ни държи на раз­с­рочено плащане.

 

Източ­ник: бТВ