Социолог: Паритет ГЕРБ-БСП, социалистите с повече подкрепа от активното население

БСП набира под­к­репа сред актив­ното население на страната, заяви социологът Живко Геор­гиев в предаването “Лице в лице“ по БТВ в комен­тар за политичес­ката 2018 години.

Геор­гиев припомни изс­лед­ване от януари т.г., според което пред­нината на ГЕРБ пред БСП е била 2,5%. Според аналогично изс­лед­ване от декем­ври тя се е стопила до 0,5%. Изводът на Живко Геор­гиев е, че не тол­кова ерозира доверието към управ­ляващата пар­тия, кол­кото социалис­тите трупат доверие. В момента има пълен паритет, но негатив­ните наг­ласи към ГЕРБ са по-големи откол­кото към БСП, посочи социологът.

Живко Геор­гиев е категоричен, че големите губещи в политичес­ката 2018-а са Обединени пат­риоти. Те са се свили с 40%, казва той.

Запитан какви са скан­далите, успехите и провалите през годината, Живко Геор­гиев изтъкна, че в общес­т­вената оценка нещата не изг­леж­дат тол­кова розови, кол­кото са в отчетите на властта. Неговият извод е, че “расте усещането за изчер­п­ване на модела“, харак­теризиращ се със сим­биоза между биз­неса и част от политичес­кия елит. Расте общото усещане, че този политически модел вече се върти на празни обороти и не генерира надежда, казва той.

Много малко трябва, за да се отп­рищат процеси от типа на “жъл­тите жилетки“, е “присъдата“ на Живко Геор­гиев: “Дос­тигат се прагове на тър­пение, което може да доведе до радикализация, от типа на “жъл­тите жилетки“ във Фран­ция!“ Живко Геор­гиев заяви, че пред­с­рочни избори са въз­можни. Той допълни, че вече нарас­тва тревож­ността и в т. нар. средна класа, които са 1520%.