Правителството е готово да прехвърли управлението на болница “Лозенец“ на Софийския университет

Правителството е готово да прехвърли управлението на болница “Лозенец“ на Софийския университет

Кабинетът отпусна и 4 милиона за клиниката по изгаряния в „Пирогов”

Кабинетът иска да прех­върли управ­лението на правител­с­т­вена бол­ница „Лозенец“ на Софийс­кия универ­ситет „Св. Климент Охрид­ски“, стана ясно от думите на премиера в началото на правител­с­т­веното заседание, съобщи БНР. За целта пар­ламен­тът трябва да одобри промени в Закона за лечеб­ните заведения. Правител­с­т­вото е погасило и задъл­женията на бол­ницата. 23 милиона погасяваме и дъл­говете на бол­ницата, за да може да си я управ­лявате както трябва, да не кажете: “Дадоха ни я с дъл­гове“, отчете Борисов и поръча на рек­тора да инфор­мира студен­тите и академич­ния със­тав. Решението ще успокои академич­ната общ­ност, смята рек­торът на СУ проф. Анас­тас Гер­джиков, че в бъдеще няма да има нови опас­ности за нашата клинична база. Това е най-доброто решение. Бол­ница “Лозенец“ ще запази всич­ките си отделения, заяви ученият. Правител­с­т­вото обеща да има и Национална многоп­рофилна дет­ска бол­ница. Тя ще бъде доиз­г­радена на базата на започ­натото строител­с­тво на 13-етажна сграда на територията на Алек­сан­д­ров­ска бол­ница. Ще тряб­ват около 20 милиона да се довърши, стар­тираме догодина, обеща премиерът. Пред­с­тои обс­лед­ване на строежа през януари, обясни минис­търът на здравеопаз­ването Кирил Ананиев. Много се надявам в средата на след­ващата година да започ­нем реал­ното строител­с­тво. Ще съз­дадем пълна организация, за да може тя да бъде готова най-късно в средата на 2020 г., уточни той.

Правител­с­т­вото отпуска и 4 милиона лв. за клиниката по изгаряния в „Пирогов“, обяви още премиерът Борисов. Дирек­торът на „Пирогов“ проф. Асен Бал­тов, който благодари и уточни, че парите ще стиг­нат. Това включва, както клиниката по изгаряния, която е уникална за Бъл­гария, така и реанимацията — дет­ска, въз­рас­тни и целият операционен ком­п­лекс, който е към клиниката по изгаряния. Това, което е отпус­нато като сред­с­тва, ще бъде усвоено за една година. Ще бъде записано “Медицин­ски“, а не “Медицин­ско оборуд­ване“, така че да имаме едно пълно обновяване на всички отделения и струк­тури в клиниката, обясни професорът.