Президентът наложи вето върху промените в Наказателния кодекс

Дър­жав­ният глава упражни правомощието си и върна за ново обсъж­дане в Народ­ното съб­рание раз­поредби от Закона за изменение и допъл­нение на Наказател­ния кодекс, с които се изменят норми в Наказателно-процесуалният кодекс. С тях се дава въз­мож­ност за отлагане до 48 часа на уведомяването при задър­жане на лице, инфор­мира Дарик радио. Още по-тревожна е въз­мож­ността задър­жани непъл­нолетни лица да бъдат в неиз­вес­т­ност за тех­ните родители в срок до 24 часа, пише в мотивите на президента и се допълва, че Кон­с­титуцията вменява на родителите да се грижат за децата си до тях­ното пъл­нолетие и задъл­жава дър­жавата да ги под­помага.

Президен­тът под­к­репя усилията и мер­ките в бор­бата срещу тероризма, организираната прес­тъп­ност и други форми на услож­нена прес­тъпна дей­ност като умес­тни и оправ­дани, но не е съг­ласен с под­хода на законодателя. Радев посочва, че без да е очер­тан кръгът на лицата и на кон­к­рет­ните прес­тъп­ления, за които може да се отлага уведомяването, се отк­рива въз­мож­ност за неп­ропор­ционално засягане на права и се съз­дава риск изк­лючението да се превърне в правило.

Спаз­ването на високи стан­дарти за защита на основ­ните права на граж­даните е неиз­менна насока в раз­витието на европейс­ките правни сис­теми, пише още в мотивите.