Корнелия Нинова: КЕВР работи на тъмно, убива българската икономика

Корнелия Нинова: КЕВР работи на тъмно, убива българската икономика

Изправяте пред невъзможност българи да използват елементарни услуги, в 21 век хората се отказват от услуга топла вода, защото не могат да си я платят, заяви лидерката на левицата

Лидерът на БСП Кор­нелия Нинова комен­тира ситуацията с рас­тящите цени на газа и водата. Нямаме грам доверие на КЕВР, бе категорична Кор­нелия Нинова, цитирана от „Епицен­тър”. Лидер­ката на БСП припомни противоречащи си изказ­вания на шефа на регулатора Иван Иванов. На 25 сеп­тем­ври 2018 г. Иван Иванов казал: „Повишаването на цената за битови и биз­нес пот­ребители ще бъде с не повече от 8 %, а не с 14 %“. А три дни по-късно цената е пос­къп­нала с 14 %.  

КЕВР да обясни на какво основание взима тези решения? Независим орган ли е КЕВР?, попита още тя. Нинова изтъкна, че в КЕВР1015 души комисари, сът­руд­ници, помощ­ници, зат­ворени на тъмно решават съд­бата на милиони, без да отчитат обек­тив­ните обс­тоятел­с­тва при вземането на решения“. 

Лидерът на БСП призова ръковод­с­т­вото на КЕВР да се яви на изс­луш­ване в пар­ламен­тар­ната комисия по енер­гетика и да обясни чии интереси обс­лужва.

Нинова съобщи пред медиите, че Изпъл­нител­ното бюро е обсъдило рас­тящите цени на тока, пар­ното, газа и водата.

Имаме след­ните въп­роси. Когато отчитате нап­равени инвес­тиции, подадени от ВиК дружес­тва — проверявате ли ги на място или просто гледате документи и отчитате по документи. Смятаме, че подадените по документи инвес­тиции не отговарят на реал­ността“, започна с въп­росите към КЕВР Нинова. И изтъкна, че ѝ уж нап­равените инвес­тиции във водоп­ренос­ната мрежа не са довели нито до подоб­ряване на ней­ното със­тояние, нито на качес­т­вото на услугата, нито на качес­т­вото на водата. Нинова съобщи, че въп­росите ще бъдат зададени в чет­вър­тък на извън­редно изс­луш­ване в пар­ламента. Тя продължи с думите: „Уважаеми управ­ляващи и „независим“ КЕВР, с тези решения убивате бъл­гар­с­ката икономика, бъл­гар­с­кото произ­вод­с­тво, фалирате малък и среден биз­нес. По-лошото е, че изп­равяте пред невъз­мож­ност бъл­гари да изпол­з­ват елемен­тарни услуги. Вие пред­с­тавяте ли си в 21 век хората се отказ­ват от услуга топла вода, защото не могат да си я платят“, обърна се към медиите тя. На прес­кон­ферен­цията на БСП бе засег­ната и темата за глобата от 77 млн. евро, наложена от Европейс­ката комисия на БЕХ. Призовавам Борисов както не е искал да се приватизира „Бул­гар­т­ран­с­газ“, така да спре и кон­цесията на летище „София“, каза по този повод Кор­нелия Нинова.

Лидерът на БСП пов­тори позицията на пар­тията, която е срещу раз­дър­жавяването на стратегически обекти.