От спецпрокуратурата поискаха Ценко Чоков да бъде върнат в ареста

От спецпрокуратурата поискаха Ценко Чоков да бъде върнат в ареста

Апелативна специализирана прокуратура (АпСпС) поиска изменение на мяр­ката за неот­к­лонение на Ценко Чоков от „Домашен арест“ в „Задър­жане под стража“, съоб­щиха от прес­цен­търа на Прокуратура на Репуб­лика Бъл­гария. Специализираната прокуратура се самосезира по пуб­ликации в медиите за това, че под­съдимият Ценко Чоков, спрямо когото на 26 сеп­тем­ври 2018 г. е определена мярка за неот­к­лонение „Домашен арест“ се е отк­лонил от определената му от съда мярка и на 17 декем­ври 2018 г. е посетил столично заведение. Същев­ременно в Апелативна специализирана прокуратура пос­тъпи и инфор­мация от МВР за установеното отк­лонение от мяр­ката за неот­к­лонение на под­съдимия Чоков, в която допъл­нително е уточ­нено, че лицето не се прид­вижва с бол­нична носилка, с която пос­лед­ният път се яви в съдебно заседание пред Апелатив­ния специализиран наказателен съд, а е установен в питейно заведение намиращо се в кв. „Драгалевци“ в София. Към нас­тоящия момент делото се намира в съдебна фаза. Апелатив­ният специализиран наказателен съд раз­г­лежда като втора съдебна инс­тан­ция наказател­ното произ­вод­с­тво срещу Чоков и други под­съдими лица, като с присъда от съда Чоков е приз­нат за виновен за причиняване на средна телесна пов­реда, отв­личане и палеж и му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 4 години и 6 месеца. С протоколно определение от 26.09.2018 г. АпСпС измени мяр­ката за неот­к­лонение на Чоков от „Задър­жане под стража“ в „Домашен арест“, поради влошаване на здравос­лов­ното му със­тояние и пред­с­тоящи оперативни интер­вен­ции. Апелатив­ната специализирана прокуратура ще нас­тоява пред съда Ценко Чоков да бъде задър­жан под стража, поради нарушаване и неиз­пъл­нение определената му от съда мяр­ката на неот­к­лонение, а пред­вид и очевид­ната липса на пречки от здравос­ловно естес­тво да търпи най-тежката мярка за неот­к­лонение. По повод пуб­ликациите в медиите за това, че под­съдимият Чоков нарушава определената му мярка за неот­к­лонение и се намира в добро здравос­ловно със­тояние, Районна прокуратура – София се самосезира и образува наказателно произ­вод­с­тво за съз­нателно даване на невярно зак­лючение за здравос­лов­ното със­тояние на Ценко Чоков пред над­лежен орган – Апелативен специализиран наказателен съд, комен­тира Новини.бг.