Данаил Кирилов: Няма да има вечно проверявани

Данаил Кирилов: Няма да има вечно проверявани

Няма да има вечно проверявани, заяви пред БНР пред­седателят на прав­ната комисия в пар­ламента Данаил Кирилов относно пред­ложенията за промени в антикоруп­цион­ния закон. Той под­черта, че в промените са заложени срокове, като обясни, че в тях присъс­т­ват помощни и допъл­ващи фун­к­ции, които имат в голяма степен полицейски харак­тер дотол­кова, докол­кото да облек­чат работата на КОНПИ във взаимодейс­т­вието ѝ с органите на МВР. Сега го каз­ваме изрично, за да няма колебания и интер­п­ретации, заяви Кирилов за идеите, включ­ващи и изпол­з­ването на маски и принудително довеж­дане на хора.

Няма никакви нови правомощия на комисията, а детай­лизираме дейс­т­ващите, категоричен е той. За пред­ложението шефът на антикоруп­цион­ната комисия да пол­зва кола и охрана от НСО, Кирилов обясни пред­ложението с оглед смисъла и значението. Това е антикоруп­ционен орган, който извър­шва множес­тво процесуални дейс­т­вия. Това са дейс­т­вия, които са срещу сил­ните. Пазим го от всички. Има правила кога влизат в сила норми, които засягат измененията в бюджета. Ако има проб­лем и не е обез­печена финан­сово, тя би могла да влезе в сила в след­ващ бюджет, когато има обез­печени такива сред­с­тва, уточни Кирилов. Той обясни още, че се пред­вижда общин­ски съвет­ници и висши чинов­ници да не подават дек­ларации поради огром­ния им брой. Общин­с­ките съвет­ници са около шест хиляди заедно с другите лица, които заемат висши длъж­ности – става един огромен кръг. Те ще се проверяват на всички други основания, но няма да подават дек­ларациите във вида, в който ги подават другите задъл­жени лица в Закона за мес­т­ната власт и мес­т­ното самоуп­рав­ление. Те и там подават дек­ларация, няма да подават тази встъпител­ната дек­ларация, която е за лицата, заемащи висши длъж­ности. Сега започва обсъж­дането и дебатът. Затова раз­делихме двата законоп­роекта – този, който изис­ква решение на въп­роса във времето, е отделен и вече е преминал на първо четене. А този, който е с отдел­ните детайли по прилагането на дейс­т­ващия закон, обх­ваща една по-цялостна ревизия и той ще се движи с нор­мална законодателна скорост и не изк­лючва общес­т­вено обсъж­дане – и в комисията, и с всички заин­тересовани, обясни още шефът на пар­ламен­тар­ната правна комисия.