Глас народен: 78% от българите категорично против гей-браковете

Глас народен: 78% от българите категорично против гей-браковете

Бъл­гарите са умерено толеран­тни, когато става дума за семей­ните отношения. Това показ­ват данни на „Галъп интер­нешънъл“ от началото на декем­ври – сед­мици преди Рож­дес­тво Хрис­тово, което тачим и като семеен праз­ник. Мнозин­с­тва от над 70% се обявяват в защита на правото на аборт и раз­вод. Също мнозин­с­тва от над 70% защитават правото на съжител­с­тво без брак и деца в съжител­с­тво без брак. Явно по въп­роса за семей­ните отношения и децата общес­т­вото ни по-скоро е въз­п­риело по-либерален стан­дарт.

Категорично обаче е нежеланието за допус­кане на еднополови бракове. Те събират най-голям дял отрицание в изс­лед­ването – 78% са „против“.

На този фон мнозин­с­тва от по около две трети от пъл­нолет­ните бъл­гари се обявяват „за“ въз­мож­ността хора от раз­лични етноси и раси да сключ­ват брак помежду си.

Галъп интер­нешънъл“ редовно проверява и отношението към насилието над жени. В изс­лед­ване нас­коро се оказа, че то се отрича широко и само 7% въз­п­риемат, че мъжът може да удря жена. Въп­рос­ните 7% обаче се рав­няват на над 300 хиляди души, а е въз­можно да има „скрити“ отговори – което означава, че тревогата остава валидна.

На този фон любопит­с­тво буди фак­тът, че мнозин­с­тво от 75% няма нищо против стереотипа мъжът, основно, да отговаря за доходите в семейс­т­вото. И мъже, и жени отговарят в еднаква степен с „да“.