Йорданка Фандъкова: През 2019 година ще изградим 15 нови детски градини, а метрото ще бъде 48 км

Йорданка Фандъкова: През 2019 година ще изградим 15 нови детски градини, а метрото ще бъде 48 км

90% от автобусите през следващата година ще бъдат нови и с най-високия екологичен стандарт, обеща кметът на София

Ще изг­радим 15 нови дет­ски градини за 2019 година. Това е рекор­ден брой нови сгради, съобщи кметът на София Йор­данка Фан­дъкова на семинар за пред­с­тавянето на проек­тобю­джета на Столична община за 2019 г., предаде аген­ция „Фокус“. Тя обясни, че дет­ски градини ще бъдат изг­радени в най-натоварените райони в града, от гледна точка на недос­тиг на места. Част от тях вече започ­нахме, а на други изг­раж­дането пред­с­тои да започне, посочи Фан­дъкова. Ще завър­шим пър­вата цялос­тна рекон­с­т­рук­ция на 13 училища и 13 дет­ски градини, заяви още кметът. Общо 71,2 млн. лв. са сред­с­т­вата за образованието, което е рекор­дна сума, обяви Фан­дъкова. Догодина няма да оставим училище в София без физ­кул­турен салон, обеща още тя. И през след­ващата година не залагаме увеличение на мес­т­ните данъци и основни такси, каза още кметът на София.

184 млн. лв. повече са соб­с­т­вените ни приходи, пох­вали се още тя. Пред­ложението ни е да се приемат минимални прагове за автомобилите и имотите в курор­т­ните селища, заяви Фан­дъкова. Тран­с­пор­тът е най-голямото перо в общин­с­кия бюджет — 447,9 млн. лв. 306 млн. от тях са отделени за строител­с­т­вото на пър­вия и втория учас­тък от третата мет­ролиния“, отчете кметът. 47,5 милиона са сред­с­т­вата за квар­тал­ните улици, уточни Фан­дъкова и допълни, че 38 млн. лв. са сред­с­т­вата за ремонт и под­дръжка на улиците на територията на цялата община. 4,5 млн. лв. пък инвес­тираме в улично освет­ление за след­ващата година, поясни кметът и допълни, че с 32,8 млн. лв. ще бъдат закупени 13 нови трам­вайни мот­риси, а за чис­тотата на града сред­с­т­вата са 167 милиона. Сред­с­т­вата за кул­тура също са значителни през след­ващата година, изтъкна Йор­данка Фан­дъкова. Тя каза още, че 5,6 млн. лв. ще се инвес­тират в рекон­с­т­рук­цията на минерал­ната баня в Банкя, а 550 хиляди ще се отделят за Столич­ния кук­лен театър. 90% от автобусите догодина ще бъдат нови и с най-високия екологичен стан­дарт, комен­тира Епицен­тър. Преди 10 години сред­ната въз­раст на автобусите беше 20 години, поясни столич­ният кмет. Мет­рото ще бъде 48 км до края на годината. Само преди 10 години то беше 10 км, заяви тя и уточни, че догодина сред­ната въз­раст на автобусите ще бъде под 6 години. Въз­с­тановяването на големите пар­кове на София и изг­раж­дането на нови е цел, която си пос­тавяме през 2019 година. Догодина ще завър­шим пър­вия етап от рекон­с­т­рук­цията на „Западен парк“. Ще изг­радим пър­вия пуб­личен аквапарк и ще завър­шим раз­ширението на парка „Въз­раж­дане“, обясни Йор­данка Фан­дъкова. За поредна година фокусът ни е върху квар­талите. Продъл­жаваме ремонта на квар­тални улици и изг­раж­дането на нови, каза още кметът.