Корнелия Нинова: Избрах България и Конституцията пред Истанбулската конвенция

Корнелия Нинова: Избрах България и Конституцията пред Истанбулската конвенция

Има различни мнения, включително и в ПЕС. Не е вярно, че съм единственият лидер, който отсъства – колегите от Словакия, Чехия, Полша, също ги нямаше, заяви в интервю лидерката на БСП

“Същ­ността на проб­лемите в Европа не е Истан­бул­с­ката кон­вен­ция, а неравен­с­т­вата, социал­ните въп­роси, младеж­ката заетост, без­работицата, доходите, раз­витието на икономиката“. Това заяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова в ефира на Бтв, цитирана от прес­цен­търа на БСП. Тя под­черта, че БСП номинира Сер­гей Станишев за президент на ПЕС и гласовете на бъл­гар­с­ката делегация са твърдо за него. „Но има спорни въп­роси, които не са от вчера и темите са две – Истан­бул­с­ката кон­вен­ция и Пак­тът за миг­рация“, допълни тя. По ней­ните думи на Кон­г­реса са приети няколко резолюции, които касаят тези два въп­роса. Като пример посочи резолюцията за миг­рация – приема се решение и се призовава всяка дър­жава да поеме солидарна отговор­ност, в противен случай да бъде финан­сово и икономически наказана. „Да се улесни дос­тъпът до убежище и да се раз­шири, чрез издаване на студен­т­ски, хуманитарни визи и такива за сезонна работа. Облек­чава се този миг­рационен поток. Не приемаме тази позиция“, категорична е Нинова. Тя допълни, че в резолюцията за равен­с­тво на половете се призовава всички дър­жави членки да под­пишат, ратифицират и въведат във вът­реш­ното си законодател­с­тво Истан­бул­с­ката кон­вен­ция. „По тази тема има решение в Бъл­гария. Бяхме пред избор – Кон­с­титуцията и законите на страната, мнението на правос­лав­ната цър­ква, традициите на хрис­тиян­с­кото семейс­тво или тази резолюция.

Решението на Народ­ното съб­рание на Бъл­гария да не се под­пис­ват двус­т­ранни споразумения за връщане на миг­ранти от Европа

или другата резолюция. В тази ситуация изб­рах Кон­с­титуцията и законите на Бъл­гария“, каза още лидерът на БСП. Тя попита от кога в Бъл­гария да спаз­ваш Кон­с­титуцията и законите на страната е национализъм и от кога да спаз­ваш решенията на бъл­гар­с­кия пар­ламент е популизъм? „Има раз­лични мнения, включително и в ПЕС. Не е вярно, че съм един­с­т­веният лидер, който отсъс­тва – Словакия, Чехия, Полша, също ги нямаше“, уточни тя.

Нинова обясни, че е взето решение пред­с­тавителите на БСП да не под­к­репят резолюциите, но те не са гласували и са напус­нали залата, заедно с други делегации. „Причината беше, че за първи път се пред­ложи процедура всички резолюции да се гласуват заедно. Ние сме за резолюциите за социална политика, демок­рация, раз­витие на Европа, но това тряб­ваше да се гласува заедно с Пакта за миг­рация и Истан­бул­с­ката кон­вен­ция. Гласуването не е със „за“, „против“ и „въз­дър­жал се“, а осем резолюции се гласуват анб­лок с бурни аплодис­менти“, посочи пред­седателят на БСП. Тя под­черта, че ще е лош знак за ПЕС, ако изк­лючи БСП. „Не можеш да изк­люч­ваш някого заради раз­лично мнение“, категорична е Нинова.

Кор­нелия Нинова обясни и че

кой ще е водач на лис­тата на БСП за евроиз­борите ще се реши след­ващата година от органите на пар­тията.

По повод пред­с­тоящия протест на Камарата на строителите с тежки машини, пред­седателят на БСП комен­тира, че за първи път се случва едрият биз­нес да протес­тира срещу опозицията, а не срещу управ­ляващите. „Ако са спокойни за качес­т­вото на строител­с­т­вото  и всичко е наред, от какво се притес­няват? В техен интерес е това да бъде доказано от независима европейска лаборатория“, под­черта Нинова. Тя обясни, че по време на срещата с тях им е казала, че ако БСП управ­лява, ще имат гаран­ция за ясни правила, никакъв рекет и натиск върху тях, равни въз­мож­ности за всички фирми да учас­т­ват в тър­гове, закон­ност и ред, но от тях се иска качес­т­вено изпъл­нение на пътищата. „Те ни отговорят със стачка с тежки машини, защото искаме истината. Не се е случ­вало едрият биз­нес да иска оставки на депутати и да зап­лашва, че няма да ги допусне до работа, за това, че искат да раз­берат истината“, каза още тя. Нинова припомни, че по сиг­нал на БСП от преди година, в прокуратурата

има образувано досъдебно произ­вод­с­тво за строител­с­тво на пътища.

От прокуратурата официално е обявено, че този наш сиг­нал е обединен със сиг­нал от ОЛАФ. Защо не изкараха машините срещу ОЛАФ?“, попита Нинова. Тя е категорична, че биз­несът трябва да има спокойс­т­вие за работа. „Когато Борисов им спираше поръч­ките извън закон, защо не протес­тираха? Сега протес­тират, защото искаме проверка. Никой не набеж­даваме. Има органи, които трябва да извър­шат провер­ката“, каза още Кор­нелия Нинова.

Във връзка с комен­тарите напос­ледък за това какви са отношенията на президента Радев с политичес­ките сили, Нинова е категорична, че не трябва той да бъде оценяван по това какво мисли за БСП и ГЕРБ, а дали президен­тът Радев е верен на генерал Радев преди изборите.Тя припомни негови изказ­вания от кам­панията: „Расте бед­ността в Бъл­гария, влошава се качес­т­вото на образование и здравеопаз­ване. Огромна част от населението ни води мизерен живот. Изводът е ясен – Бъл­гария е в криза и на цен­ности, и на управ­ление. В прес­лед­ване на мак­рорам­ката и интересите на олигар­сите се заб­рави най-важното – интересите на отдел­ния бъл­гар­ски граж­данин“. По ней­ните думи това звучи актуално и сега, въп­реки че е казано преди две години. „Хората трябва да  оценяват президента по това дали изпъл­нява ангажимен­тите, които е поел към хората, като ген. Радев, а не по отношенията му към една или друга пар­тия. Аз следя това и президен­тът Радев не е изневерил на една дума от ген. Радев Преди изборите. Той е пос­ледователен“, категорична е Нинова.