Три квартала на София протестират срещу мръсния въздух

Три квартала на София протестират срещу мръсния въздух

Жители на „Красна поляна”, „Западен парк” и „Овча купел” се съб­раха тази сут­рин пред Минис­тер­с­т­вото на окол­ната среда и водите. Протес­тът им ще започне довечера в 18 ч., обяс­ниха те по Би Ти Ви. За Виет­нам­с­ките общежития в „Красна поляна” са подадени най-много сиг­нали за замър­сяване на въз­духа. Според протес­тиращите основ­ните замър­сители са изгарянето на битови отпадъци и изпол­з­ването на некачес­т­вени горива за огрев. Те определиха София като „газова камера”. „Над 80% от населението приз­нава, че има проб­лем с мръс­ния въз­дух. Това вече е проб­лем от национално значение, искаме МОСВ да влезе в ролята си и да започне да управ­лява отпадъците”, заяви Десис­лава Малинова от протес­тиращите.

Според нея най-големият проб­лем на район „Красна поляна” е горенето на битовите отпадъци. За това трябва да се вземат мерки, посочи Малинова. Подобен е проб­лемът и в „Западен парк” и „Овча купел”, посочиха от протес­тиращите. Проверки се извър­ш­ват от свет­лата до тъм­ната част на деня, въп­росът за качес­т­вото на въз­духа не е само от битовото отоп­ление, посочи Таня Асенова от Столич­ния инс­пек­торат. На всеки три месеца приемаме отчет от ресор­ния зам.-кмет по екология за чис­тотата на въз­духа. Миналата сед­мица беше поис­кана криминализация за нерег­ламен­тираното горене на отпадъци, обясни Ани Стой­кова –общин­ски съвет­ник от ГЕРБ.